Oförändrade eller lägre fjärrvärmepriser på många orter

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Det har varit låga prisökningar på fjärrvärme mellan 2015 och 2016, visar Energiföretagen Sveriges årliga prisstatistik. Fjärrvärmepriserna ökade endast 0,8 procent i snitt och har till och med minskat på många orter. Genomsnittspriset har ökat med 0,8 procent för mindre flerfamiljshus, det så kallade Nils Holgersson-huset. Det motsvarar inflationstakten i landet januari 2015 till 2016. För nionde året i rad minskar prisökningstakten för fjärrvärme.

– Det är glädjande att se att fjärrvärmepriserna ligger i linje med övriga prisförändringar i samhället. Dessutom ökar antalet orter där fjärrvärmepriserna sjunker eller hålls oförändrade stadigt. Från 90 orter år 2015 till 120 år 2016. Trenden har varit stabil, för nionde året i rad noterar vi en lägre prisökningstakt än föregående år, säger Patrik Holmström, ansvarig för marknadsfrågor fjärrvärme, på Energiföretagen Sverige.

Medelpriset 2016  var 839 kr/MWh för mindre flerbostadshus, 816 kr/MWh för större flerbostadshus och 895 kr/MWh för småhus. För alla dessa tre kundtyper låg förändringen mellan 2015 och 2016 i genomsnitt på 0,8 procent, dvs i nivå med inflationstakten. Priserna gäller för specifika typhus och speglar därför inte en enskild kunds verkliga kostnader.

– Det kan finnas många förklaringar till de låga prisökningarna, bland annat kan de bero på lägre kostnader för bränsle, en hårdare konkurrenssituation på värmemarknaden och, inte minst, de prisdialoger som genomförts mellan fjärrvärmeföretag och kunder inom ramen för Prisdialogen. Dessa företag har en ännu lägre höjning, i genomsnitt cirka 0,4 procent, fortsätter Patrik Holmström.

Fjärrvärmepriset varierar mellan olika fjärrvärmenät. Skillnader i pris beror på att fjärrvärmeverksamhet bedrivs utifrån lokala förutsättningar och kan ha olika orsaker. Faktorer som påverkar är bland annat bränslepriser, storlek på nätet, om det finns kraftvärmeproduktion, om fjärrvärmecentralen ägs av fjärrvärmeföretaget, om anslutningsavgift ingår i avgiften, hur tätbebyggd orten är, etcetera.

Just nu pågår ett förändringsarbete inom branschen för att utveckla prismodeller som bättre speglar produktionskostnaderna, som varierar över året, och ge kunderna incitament att effektivisera sin användning när det ger bäst effekt. Detta har lett till att typhuset i Nils Holgersson-utredningen i vissa fall visar tydliga prishöjningar som inte är representativa för alla fjärrvärmekunder på orten. Orsaken är bland annat att beskrivningen av Nils Holgersson-huset inte fullt ut speglar de aktuella prismodellerna. Det gjordes förbättringar av beskrivningen under 2015, men fortfarande kvarstår vissa problem att reda ut för att de framräknade prisuppgifterna för Nils Holgersson-huset ska bli fullt ut rättvisande.

Den samlade prisstatistiken finns här.

För ytterligare information, kontakta: 
Kalle Lindholm, pressansvarig, Energiföretagen Sverige
Patrik Holmström, ansvarig fjärrvärmemarknad, Energiföretagen Sverige