Prisdialogen för fjärrvärme fortsätter att växa – nu omfattar den 1,7 miljoner hushåll

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Prisdialogen är energi- och fastighetsbranschens gemensamma initiativ för att öka förutsägbarheten och kundernas insyn i prisbildningen på fjärrvärme. Satsningen, som har som mål att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och att öka förtroendet för fjärrvärmeföretagens prissättning, växer stadigt.

Antalet fjärrvärmeföretag som är med i Prisdialogen ökar från och med år 2017 från 29 till 34 stycken. Därmed är de flesta större orterna med på tåget.

Mot bakgrund av de utvärderingar som gjorts av Prisdialogen, bland annat av Energimarknadsinspektionen, konstaterar regeringen i budgetpropositionen att både kunder och leverantörer är ense om att initiativet stärkt ställningen för kunderna och ökat förtroendet för fjärrvärmeföretagen.

Patrik Holmström på Energiföretagen Sverige kommenterar Prisdialogen:

– Det är intressant att notera att den genomsnittliga prisförändringen bland energiföretagen som deltar i Prisdialogen ligger på 0,4 procent och mellan 0,8 och 0,9 procent för övriga energiföretag. Det är i linje med slutsatsen från den effektutvärdering som parterna tidigare gjort av Prisdialogen, vilken tydligt visar att initiativet påverkar prisbildningen på fjärrvärme.

Många goda exempel från verkligheten
Prisdialogen har tagits fram av Riksbyggen, SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag och Energiföretagen Sverige (tidigare Svensk Fjärrvärme). Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

På Prisdialogens webbplats finns all information om hur det fungerar och om medlemskap. Deltagande företag berättar också om sina exempel från verkligheten. Läs till exempel om hur Arboga Energi tack vare Prisdialogen har kommit närmare kunderna. Bland annat har företaget gemensamt med kunderna tagit fram ett index för prisutvecklingen för de större fjärrvärmekunderna.

Besök Prisdialogens webbplats för mer information

Läs om Arboga Energi: ”Kunder och fjärrvärmebolag hittade prisindex gemensamt”

Prisdialogen växer 2017_pressmeddelande