Tryggare elkunder med certifierad elhandel

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energibranschen, i likhet med flera andra branscher, tampas med hur enskilda oseriösa aktörer agerar vid framförallt telefonförsäljning. Som ett steg i att komma till rätta med problemen har Energiföretagen Sverige initierat en certifiering. Certifieringen ska vara frivillig och omfatta alla säljprocesser; från första kundkontakt fram till leverantörsbyte och flytt – oavsett säljkanal. Vid en pressträff i Karlstad den 17 oktober berättade Energiföretagen Sverige och Karlstads Energi om den kommande certifieringen och att Karlstads Energi blir ett av pilotföretagen som går in i processen.

Sören Blomqvist, Karlstads Energi, projektledare Catherine Lillo och vd Pernilla Winnhed, båda från Energiföretagen Sverige, vid pressträffen.

Sören Blomqvist, Karlstads Energi, om varför de tycker certifieringen är viktig:

– Här i Karlstad har vi haft problem med oseriösa aktörer, vilket bland annat uppmärksammats i media. Vi vill tydligt visa att Karlstads Energi är en seriös elhandlare och ser certifieringen som en bra möjlighet. Med hjälp av ett oberoende företag som certifierar våra processer så kan kunden vara säker på att de handlar med ett schysst företag.

Catherine Lillo, som är ansvarig för arbetet hos Energiföretagen förklarar:

– En certifiering av elhandelsföretagens säljaktiviteter ska bidra till att fler kunder känner sig trygga i sitt val av elavtal och leverantör – att det ska vara tydligt vad de köper och vad avtalet innebär. Genom ökad tydlighet och lyhördhet från elbranschen är målet fler nöjda elkunder.

Arbetet med certifieringen beräknas vara helt klart våren 2017, men intresset från medlemsföretagen är redan stort:

– En överväldigande majoritet av marknadens elhandelsföretag är seriösa aktörer som redan idag lever efter de kundlöften certifieringen omfattar. Tyvärr spiller agerandet hos några få oseriösa över på en hel bransch och jag tror att många ser att en certifiering, som också ska inkludera en kvalitetsstämpel i form av en logotyp, gör det tydligt vilka löften de anslutna företagen står för och att det därmed blir enklare för kunden att välja en schysst elhandlare.

Certifieringen ska omfatta ett antal kundlöften där branschen förbinder sig att gå längre än lagen kräver. Särskilt fokus riktas mot följande områden:

  • särskild hänsyn till utsatta kunder
  • konsumentens rättigheter och klagomålshantering
  • tydlig och rätt prisinformation
  • fullmaktshantering

– Det är viktigt att certifieringen hjälper till med de problem som uppmärksammats, exempelvis kring hur vissa företag närmar sig äldre eller andra utsatta grupper. I våra kriterier är det tydligt att ett elhandelsföretag ska avbryta säljaktiviteten om det finns anledning att anta att kunden inte förstår innebörden eller konsekvensen av att ingå ett avtal. Certifieringen är ett sätt för elhandelsföretagen att ha kvalitativa rutiner och processer för säljhanteringen på plats, men framförallt är det ett verktyg för kunderna att urskilja vilka aktörer som prioriterar kundens trygghet, avslutar Catherine Lillo.

Så arbetar energibranschen med förtroendefrågan
Redan 2010 tog branschen fram riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument. Dåvarande Svensk Energi ingick en branschöverenskommelse med Konsumentverket 2012, så att riktlinjerna också gällde som god sed på marknaden. Energibranschen har dock önskat att gå ett steg längre vilket resulterat i det nu pågående arbetet med förslag på certifiering. Certifieringen ska sträcka sig längre än riktlinjerna och förhoppningsvis bli ett synligare verktyg för kunderna vid valet av elhandelsföretag. I arbetet har synpunkter inhämtats från Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen och Konsumenternas Energimarknadsbyrå.