Föreskrifter för stöd till energieffektivisering i miljonprogramshus behöver kompletteras

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Boverkets förslag till föreskrifter om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden, dnr 2310/2016, har varit ute på remiss. Energiföretagen Sverige var en av remissinstanserna. I sitt remissvar lyfter branschorganisationen vikten av åtgärder som bidrar till kostnadseffektiva åtgärder för att effektivisera energianvändningen och ger en del förslag till kompletteringar.

Syftet med stödet för ”renovering och effektivisering i vissa bostadsområden” är att få till stånd renoveringar och energieffektivisering i de så kallade miljonprogramsområdena, något som Energiföretagen Sverige välkomnar.

– Energibranschen ser positivt på en mer effektiv energianvändning – i enskilda fastigheter och i samhället i stort. Det vi lyfter i vårt remissvar är framför allt att föreskrifterna ska vara teknikneutrala och kostnadseffektiva, säger Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige.

Energiföretagen Sverige framhåller att förordningen borde ha utformats teknik- och konkurrensneutralt och inriktats på åtgärder som minskar effektbehovet vintertid. Som det nu har utformats riskerar det istället att stödja delkonvertering från fjärrvärme som inte alls påverkar byggnadens faktiska energibehov.

– Föreskrifternas krav på energieffektivisering tar sin utgångspunkt i ”köpt energi” och inte i hur mycket energi byggnaden faktiskt använder. Det är alltså samma problem som i Boverkets byggregler, som premierar egna värmelösningar i en enskild byggnad framför gemensamma, i exempelvis ett fjärrvärmenät. Det är viktigt att ha en helhetssyn på energisystemet vid energieffektivisering, så att inte det som minskar på ett ställe leder till att energianvändningen ökar någon annanstans, understryker Erik Thornström.

I remissvaret lyfter Energiföretagen också fram behovet av att koppla utbetalning av stödet till att det verkliga utfallet redovisas, inte bara det beräknade. Detsamma gäller för den energieffektiviseringsrapport som ska lämnas till Boverket där också det faktiska effektbehovet borde följas upp. Fastighetens energileverantörer kan bidra med uppmätta värden, både före och efter renoveringen, som kan verifiera en faktiskt minskning.

Läs hela Energiföretagets remissvar.