Inget behov av ny elproduktion just nu - rikta stödet mot framtiden

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energimyndigheten fått i uppdrag från Regeringen att ta fram ett förslag till kvoter för att förlänga och utöka elcertifikatsystemet till 2030. Energiföretagen Sverige har lämnat sitt inspel till Energimyndighetens arbete.

– Vi lyfter fram att vi måste utgå från kraftsystemets behov, säger Cecilia Kellberg, expert på stödsystem hos Energiföretagen Sverige. Dagens låga elpriser signalerar att ny elproduktion inte behövs just nu. På längre sikt fasas dock befintlig kärnkraft och vindkraft ut parallellt vilket innebär att kvotkurvan bör utformas så att tyngdpunkten i stödet ligger närmare 2030 än 2020.

Energiföretagen framför också att stödsystemets inverkan på elmarknaden bör minimeras och därmed bör inget stöd ges vid negativa priser. För att minimera risker och kostnader anser föreningen vidare att prissättningsmekanismen bör ses över och att ett anbudsbaserat stödsystem är att föredra eftersom det är mindre störande för marknaden och ger möjlighet att anpassas efter utbud och efterfrågan på el, behov av effekt osv. En stoppregel för hur systemet avslutas bör också utredas.

Läs hela inspelet.