Nya regler kring anvisade elavtal 1 april 2017

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen om anvisade elavtal. Förslagen i propositionen överensstämmer i huvudsak med förslagen i den lagrådsremiss som lämnades i juni 2016. Elnätsföretagens roll vid kontroll av skäliga villkor har dock förtydligats och en övergångsregel har införts.

Propositionen ”Anvisade elavtal” (2016/17:13) överlämnades den 22 september till riksdagen (läs propositionen här). Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2017.

Förslagen i propositionen överensstämmer i huvudsak med förslagen i den lagrådsremiss som lämnades i juni 2016. I propositionen föreslås således att nya krav ställs på information i samband med elhandelsföretagens fakturering. Vidare finns förslag som är avsedda att säkerställa att kunder med anvisade avtal har skäliga villkor. Regeringen avser att göra en utvärdering av vilken effekt dessa åtgärder får på de anvisade elpriserna. Regeringen skriver också i propositionen att man för att markera vikten av att utvecklingen går i rätt riktning redan nu föreslår en ändring i ellagen som innebär möjlighet att meddela föreskrifter om prisreglering av anvisningspriset. Det betyder således att prisreglering kan tillgripas om övriga återgärder inte får önskad effekt.

Värt att notera är särskilt två saker jämfört med förslagen i lagrådsremissen. För det första har elnätsföretagens ansvar som rör kontrollen av skäliga villkor förtydligats. Elnätsföretaget får inte ingå avtal med ett elhandelsföretag om anvisning utan att elhandelsföretaget i avtalet åtar sig att leverera el på skäliga villkor. Frågan om hur det anvisade priset ska bestämmas ska regleras i avtalet mellan elnätsföretaget och elhandelsföretaget. Däremot är elnätsföretaget inte skyldigt att kontrollera att elhandelsföretaget fullgör sitt åtagande.

För det andra – och helt i linje med vad Energiföretagen Sverige framfört som nödvändigt i skrivelse till Lagrådet – har förslag till en övergångsregel införts i propositionen. Övergångsregeln innebär att om ett elnätsföretag före lagändringens ikraftträdande (1 april 2017) har ingått ett avtal med ett elhandelsföretag om leverans till anvisade kunder, så gäller inte de nya skyldigheterna avseende ”skäliga villkor” under den löptid av avtalet som återstår vid lagens ikraftträdande.

Det är ännu inte aviserat vilket datum som riksdagen fattar beslut om propositionen.