Stärk EU ETS – remissvar elcertifikatsystemets kontrollstation 2017

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energi Norge och Energiföretagen Sverige har skrivit ett gemensamt remissvar på Olje-og Energidepartementets høringsbrev den 9 juni 2016 och Miljö- och energidepartementets remiss den 10 juni,  gällande elcertifikatsystemets kontrollstation 2017. Cecilia Kellberg, expert styrmedel, kommenterar:

– I vårt gemensamma remissvar lyfter vi fram att utbyggnad av förnybar elproduktion är en viktig del av lösningen på klimatproblemet. Vi  säger också att det samhällsekonomiskt mest effektiva är att investeringar i ny kraftproduktion sker som en följd av marknadens prissignaler, som även inkluderar effekten av EU ETS. Vi befarar att ett stödsystem för förnybar el kan leda till att utsläppsrättspriserna blir låga och att EU ETS blir ett system utan praktisk betydelse. Det är därför viktigt att istället stärka EU ETS.

Andra delar som lyfts fram i Energi Norge och Energiföretagen Sveriges gemensamma remissvar:

  • Vi stödjer att framtida tekniska kvotjusteringar ska kunna ske utan ändring i lagen.
  • Det bör övervägas om ett stoppdatum ska sättas även i Sverige för när anläggningar måste vara i drift för att få elecertifikat
  • Vi stödjer de marknadsförbättringsåtgärder som är genomförda och anser att det i tillägga till dessa bör införas en rutin för att rapportera byggstart till myndigheterna. Byggstart bör definieras närmare.
  • Tekniska justeringar av kvotkurvan bör göras varje år, men få genomslag i kvotkurvan först tre år senare. Hela justeringen kan då läggas på ett enskilt år.

Läs hela remissvaret.