Informatörsnätverket elstörningar hos MSB – en förberedelse för det värsta

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Informatörsnätverket elstörningar hanterar den samordnade kommunikationen vid en kris som drabbar elförsörjningen.

I mitten av november förra året träffades informatörsnätverket elstörningar hos Energiföretagen för ett av två årliga möten i nätverket. På agendan fanns bland annat sociala medier och kriskommunikation i praktiken samt ett föredrag av Säpo om kommunikation av skyddsvärda verksamheter i kris.

Mötesdeltagarna som kommer från energiföretag, myndigheter och organisationer var som vanligt mycket engagerade när aktuella händelser togs upp runt bordet. Mötesdeltagarna fick veta att Energimyndigheten planerar flera krisövningar under år 2017. Vattenfall tog upp svårigheterna för olika aktörer i en kris att ge samma lägesbild – en kommunikationsutmaning.

Svenska kraftnät hänvisade till nyligen upplevda snökaos som gav många praktiska erfarenheter av en krissituation. E.ON har samma erfarenheter som Vattenfall att elnäten står inför ett paradigmskifte där elnäten ska bli smartare och vädersäkringen fortgår. Energiföretagen Sverige kunde rapportera om de årliga utbildningsdagarna inom nätverket Elsamverkan – det landsöverskridande samarbete som träder i kraft vid krissituationer.

Ellevio har stort fokus på ökade investeringar i näten och tillståndsprocesserna medan Energimarknadsinspektionen lanserar en mer målgruppsvänlig webbplats. Sajten Krisinformation.se, som drivs av MSB, informerade om krisberedskapsveckan i maj 2017.

Mötets huvudämnen avhandlades sedan med de speciellt inbjudna talarna från SÄPO och MSB. Det konstaterades att medvetandet är lågt hos den svenska befolkningen om hot och sårbarhet. Alla mötesdeltagare beskrev sin egen omvärldsbevakning på sociala medier och hur hanteringen av informationen inklusive efterföljande åtgärder varierar.

Sju snabba frågor till Anne von Stapelmohr på MSB (på toppbilden) som leder informatörsnätverket elstörningar.

Vems idé är nätverket, finns det ett uppdrag?

– Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har som uppdrag att se till att berörda aktörer vid en kris får tillfälle att samordna information till allmänhet och medier. Därför pågår ett kontinuerligt arbete i vardagen med att utveckla och förbereda myndigheternas samordnade kommunikation i de nationella informatörsnätverk som MSB har initierat. Vid en allvarlig händelse är kommunikationen en väsentlig del av hanteringen.

Vad har nätverket för syften och mål?

– Syftet med ett effektivt nätverksarbete är att det krävs förberedelser som metodik, verktyg och rutiner före en händelse och att de samverkande kommunikatörerna lärt känna varandra. Genom att träffas i vardagen och arbeta tillsammans skapas goda förutsättningar för en gemensam förståelse för de problem man har att hantera vid en händelse.

– Målet med nätverket är att vi kan hantera den samordnade kommunikationen till allmänheten vid händelser, med fortsatt förtroende hos allmänheten, vilket i sin förlängning minskar konsekvenser av allvarliga störningar och olyckor i samhället.

Vilka har rätt att ingå i nätverket?

– Kommunikatörer från myndigheter och organisationer, ibland även privata aktörer. I informatörsnätverket elstörningar ingår de största elnätsföretagen samt myndigheter och organisationer som verkar inom elsektorn.

Hur bedrivs arbetet?

– Etablerade nätverk gör startsträckan vid en händelse kortare och samverkan mer effektiv. Vi har cirka två nätverksträffar per år för att genomföra gemensamma aktiviteter som exempelvis workshop i sociala medier och övningar. Mötena förlägger vi i varandras verksamheter för att höja kunskapsnivån om våra olika uppdrag.

– Mellan nätverksträffar, kontaktar vi varandra vid händelser när ett informationsbehov uppstått som vi behöver bemöta och samordna. Detta sker oftast genom informationssamordning/telefonkonferens som MSB initierar.

Någonting som gör dig speciellt stolt?

– Övningar som nätverket genomfört och gett den effekt som vi eftersträvade. Jag kan också nämna sajten Krisinformation.se som är en webbplats med information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris. På Krisinformation.se har vi under sidan ”beredskap för storm” med nätverkets hjälp också byggt upp en bank med frågor och svar om stormar och oväder.

Erbjuder MSB någonting annat åt nätverkets medlemmar?

– I kunskapshöjande syfte har vi genomfört olika studieresor på deltagarnas egen bekostnad, vilket skapat lärdomar för hur andra aktörer hanterar händelser. Samverkan i nätverken utgår från deltagande kommunikatörers initiativ.

Vad önskar du mest nu, som rör nätverket?

– Att nätverkets deltagare bidrar till att utveckla den samordnade kriskommunikationen och ser effekten.