Ny proposition om funktionskrav på elmätare

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Regeringen har nu lämnat över sin proposition avseende funktionskrav på elmätare till riksdagen. Propositionen baseras på Energimarknadsinspektionens (Ei) rapport ”Funktionskrav på framtidens elmätare” (Ei R2015:09). Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

I propositionen föreslås ändringar i ellagen (1997:857) som innebär en utvidgning av elanvändarnas rätt att få timmätning av sin elförbrukning redovisad utan att debiteras de merkostnader som kan uppstå. Lagändringen ska också möjliggöra att Energimarknadsinspektionen kan ta fram föreskrifter för de funktionskrav som mätsystem och mätutrustning ska uppfylla. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

I regleringsbrevet för 2017 har Ei fått i uppdrag att ta fram förslag till de författnings­ändringar som krävs för att reglera funktionskrav på elmätare. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2017.

Energiföretagen är positiva till regeringens förslag under förutsättning att den tidplan som tidigare har indikerats står fast, nämligen att alla mätare ska uppfylla de nya kraven senast den 1 januari 2025.

Ett frågetecken finns eftersom det i texten står att förslagen ska bygga på Ei:s åtta föreslagna funktionskrav medan det i Ei:s rapport talas om elva olika krav.

När det gäller synen på de olika funktionskraven så finns en sammanställning som Energiföretagen (dåvarande Svensk Energi) tog fram redan 2015 (Framtida funktioner i elmätning-2015).

Energiföretagens förhoppning är nu att Energimarknadsinspektionen bjuder in alla berörda parter till ett givande referensgruppsarbete när arbetet med funktionskraven drar igång under 2017.