Påskynda omställningen till fossilfritt, ställ högre krav på diesel!

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Omställningen till mer klimat- och miljövänliga fordon kräver kraftfulla styrmedel. Energiföretagen Sveriges Pernilla Winnhed debatterar i DI den 29/1 tillsammans med Anna Grauers från E.ON Biofor Sverige, Bo Ramberg från Fordonsgas Sverige och Anders Johansson från Westport. Bland annat skriver debattörerna att krav ska ställas på att förnybara drivmedel måste användas om de är tillgängliga.

Den senaste veckan har vi återigen hört om dieselbilens nackdelar i stadstrafik, främst i form av kravöverskridande utsläpp av hälsofarliga kväveoxider. Nedsmutsande bilar förbjöds tillfälligt i Oslo den 17/1. I Frankrike märks bilar upp efter hur mycket hälsovådliga avgaser de släpper ut. Även i Sverige är flera åtgärder för att komma till rätta med problematiken på gång, men ingen av dem löser problemen snabbt. Att därtill ställa om transportsektorn och nå miljömålsberedningens mål om att minska utsläppen från inrikestransporter med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010 års nivå, kommer att kräva en mängd åtgärder och steg.

Problemet med dieselbilar beskrivs tydligt av IVL Svenska Miljöinstitutet i P1 morgon (17/1) – de klarar inte de utsläppskrav som ställs på dem i det gällande regelverket Euro 6. I verklig drift kan utsläppen vara upp till tio gånger högre än kraven, oftast på grund av att testförhållandena inte är representativa för hur bilar faktiskt används. Resultatet blir sämre luftkvalitet i städer och hälsoproblem med ökade kostnader för sjukvård.

Trafikens utsläpp av hälsovådliga avgaser som kväveoxider och partiklar har beräknats orsaka så mycket som upp till 1 300 förtida dödsfall per år. Det kan jämföras med de direkta dödsfallen i trafiken som planat ut till under 300 per år. Åtgärder, som nya bestämmelser kring miljözoner i städer, kommer att bidra till förbättringar – men dröjer. Risken är stor att de hårdare kraven inte kommer att gälla för bilar som säljs före 2019. Dessutom är risken att miljözonsbestämmelserna sätter ribban för lågt.

Det krävs kraftfulla styrmedel för att påskynda omställningen av fordonsflottan till mer klimat- och miljövänliga alternativ. Men i väntan på att bilar som drivs med enbart el eller vätgas blir tillgängliga för en bredare allmänhet finns bilar som kan drivas med biogas. De kostar inte mer än dieselbilar och har utsläpp som ligger långt under kraven för bensinfordon. En biogasbil är ett fordon som drivs med ett förnybart, lokalproducerat drivmedel från till exempel insamlat organiskt avfall, rester från livsmedelsproduktion, avloppsslam eller skogsindustri, vilket är en vinst både för klimatet och miljön. Vi föreslår tre åtgärder som kan bidra till att skapa hållbar luftkvalitet och minskad klimatpåverkan i våra städer.

  • Ställ krav i upphandlingar på att förnybara drivmedel som inte försämrar luftkvalitén (förnybar el, biogas, förnybar vätgas etc) måste användas där de är tillgängliga.
  • Om dieseldrift är nödvändig – ställ krav i upphandlingar för trafik i städer att fordonen ska uppfylla rejäla krav (Euro 6c*) för att komma i fråga.
  • Dra lärdom av Frankrike och gör skillnad på diesel, gas och elbilar i de kommande miljözonsbestämmelserna.

Med dessa krav blir stadsluften betydligt bättre och skyndar på utvecklingen mot framtidssäkra bilar som drivs med förnybar el, biogas eller andra förnybara och hållbara drivmedel. Men fler åtgärder behövs i närtid för att nå de politiska målen. År 2017 måste konkreta åtgärder sättas in. Det är bara 13 år till 2030!

*Innehåller bland annat krav på att utsläppsgränser upprätthålls i verklig drift.

 

Anna Grauers – Affärschef, E.ON Biofor Sverige AB

Pernilla Winnhed – Vd, Energiföretagen Sverige

Bo Ramberg – Vd, Fordonsgas Sverige AB

Anders Johansson – Vd, Westport AB

 

Läs artikeln på DI:s webbplats här