Energipolitiska åtgärder riskerar krocka med varandra

Energiföretagen Sverige lämnar idag sitt remissvar till Energikommissionens betänkande. Branschorganisationen förordar konkreta åtgärder för elektrifiering av till exempel transporter för att kunna nå överenskommelsens mål och samtidigt dra nytta av det elöverskott som utbyggnaden av ytterligare 18 TWh förnybart förväntas bidra till. Planerbar kraftproduktion måste samtidigt värnas för att inte riskera effektbrist.

Energiföretagen Sverige, branschorganisationen som samlar omkring 400 el- och fjärrvärmeföretag, har idag lämnat sitt remissvar på Energikommissionens betänkande. I svaret betonas att energiöverenskommelsen och flera av Energikommissionens förslag skapar en efterlängtad tydlighet, men också att de sammantagna konsekvenserna måste analyseras närmare.  

- Ett ambitiöst energieffektiviseringsmål i kombination med utbyggt elcertifikatsystem innebär att man gasar och bromsar samtidigt. Det är en ekvation som är svår, men möjlig att få ihop. Det kräver att rätt energi används på rätt plats vid rätt tillfälle. Att till exempel elektrifiera transportsektorn är en effektiv klimatåtgärd samtidigt som man använder elöverskottet, säger Pernilla Winnhed, vd på Energiföretagen Sverige.

Energiföretagen har låtit göra en egen konsekvensanalys av bland annat energieffektiviseringsmålet, vilken visar att BNP-utvecklingen blir avgörande för resultatet. Med en tillväxt på 2,3 procent, i enlighet med Energimyndighetens prognos, ska energianvändningen minska med 10 TWh mellan 2005 och 2030. Och eftersom målet är kopplat till BNP, innebär en lägre tillväxt att energianvändningen ska minska ännu mer. En tillväxt på endast 1,5 procent skulle då betyda en minskning med 70 TWh. Det riskerar då att motverka etablering av nya energiintensiva verksamheter som datahallar. Detta samtidigt som elproduktionen stimuleras genom ett utbyggt elcertifikatsystem.

Pernilla Winnhed välkomnar vidare att Energikommissionen lyfter vikten av att trygga effektbehovet:

- Vi stödjer att andelen förnybar elproduktion ska öka och det är även positivt att Energikommissionen har uppmärksammat de olika kraftslagens förmåga att bidra med effekt och andra systemtjänster som reglerkraft. Vårt samhälle är beroende av en säker leverans av el för att fungera och ju mer variabel elproduktion vi får desto större blir utmaningen att säkra tillgången på effekt.  Oavsett hur vi väljer att lösa effektfrågan behövs en metod för att fastställa acceptabel leveranssäkerhetsnivå så att vi kan bedöma vad marknaden eller myndigheterna ska bidra med. Vi bidrar gärna med förslag på hur det kan göras.

I remissvaret lyfter Energiföretagen Sverige fram ett antal konkreta åtgärder för ett hållbart, konkurrenskraftigt och leveranssäkert energisystem. Några av dessa är:

Komplettera strategin för elexport med konkreta åtgärder för ökad elektrifiering. Elektrifieringen av fordonsflottan är kanske Sveriges största möjlighet att minska sin klimatpåverkan.

  • Utveckla en metod för att fastställa en acceptabel leveranssäkerhetsnivå för att säkerställa tillräcklig effekt i systemet, även med en större andel väderberoende elproduktion.
  • Reformera elcertifikatsystemet bland annat genom att införa en stoppregel och inte dela ut elcertifikat vid negativa priser.
  • Värna vattenkraften och säkerställ nationell styrning och prioritering av miljöåtgärder i vattenkraften.
  • Ta vara på fjärrvärmen och kraftvärmens roll i energisystemet – se över gällande regelverk och pågående utredningar som hämmar deras konkurrenskraft och därmed möjligheten att bidra med viktiga systemtjänster.  
  • Förverkliga Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendation att se över reglerna för kärnavfallsfonden.

Läs hela Energiföretagen Sveriges remissvar och konsekvensanalys.