Välkomna besked om fortsättningen för energiöverenskommelsen

Partierna bakom energiöverenskommelsen presenterade idag nästa steg i uppgörelsen, i och med regeringens proposition om elcertifikat. Utbyggnaden av förnybar el inom elcertifikatsystemet tidigareläggs jämfört med Energimyndighetens förslag, samtidigt som villkoren för kärnkraften genom förlängda driftstider och utökade placeringsregler i kärnavfallsfonden nu går i linje med Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning.

Partierna bakom energiöverenskommelsen presenterade idag nästa steg i genomförandet av uppgörelsen.

- Sommarens överenskommelse gav oss den breda inriktningen på energipolitiken men lämnade ett antal frågor om implementeringen av överenskommelsen obesvarade. Det är därför välkommet att man nu har enats om flera av dessa frågor och landat i en bra avvägning mellan olika intressen. Det ger energibranschen ökad långsiktighet och förutsägbarhet, säger Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige.

Efter energiöverenskommelsen fick Energimyndigheten i uppdrag att ta fram förslag på nya kvoter för det nya målet för elcertifikatsystemet på 18 TWh till år 2030. Myndigheten föreslog att utbyggnaden skulle koncentreras till slutet av 2020-talet eftersom vi idag har ett elöverskott och att kritiska nätförstärkningar förväntas komma på plats mot slutet av 2020-talet.

- Elcertifikatsystemet måste ta hänsyn till elsystemets behov. Sverige har idag ett elöverskott som förväntas öka med den ökade ambitionen i elcertifikatsystemet. En baktung kvotkurva skulle ha gett oss bättre förutsättningar att hålla överskottet på en hanterbar nivå än nuvarande förslag, säger Pernilla Winnhed.

Energiöverenskommelsen innebar också att Strålsäkerhetsmyndigheten fick i uppdrag att utreda drifttiderna i kärnavfallsfonden. SSM föreslog dels att drifttiderna skulle utökas från dagens 40 till 50 år, dels att placeringsreglerna skulle utökas till att omfatta även aktier. Dagens besked överensstämmer med SSM:s förslag.

- En fortsatt drift av kvarvarande reaktorer kommer att vara viktigt för ett fortsatt robust, hållbart och konkurrenskraftigt elsystem och möjliggöra en kontrollerad övergång till ett allt mer förnybart energisystem. Det är därför välkommet att kärnavfallsfonden får rimliga villkor som tar hänsyn till både kärnkraftverkens planerade livslängd och det rådande ränteläget, säger Pernilla Winnhed.