Fortsatt stabilt stöd för dagens kärnkraft enligt undersökning

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Sju av tio anser att vi ska fortsätta använda de reaktorer som finns idag, medan endast två av tio svenskar vill ha en förtida avveckling av kärnkraften. Acceptansen för den kärnkraft vi har idag är fortsatt hög, men färre är positiva till att man river gamla reaktorer och ersätter dem med nya.

Det visar en nationell opinionsundersökning som genomfördes av Novus i november 2017 på uppdrag av Analysgruppen. Drygt tusen personer i den svenska allmänheten har besvarat frågorna i denna undersökning, som genomförts med liknande frågeställningar sedan 2007.

Enligt undersökningen är män fortsatt mer positiva till kärnkraft än kvinnor, och medelålders och äldre personer är mer positiva än de yngre. 28 procent av de svarande vill vid behov ersätta befintliga svenska kärnkraftsreaktorer med nya och 42 procent vill använda dagens reaktorer livstiden ut. Tio procent är osäkra. Bland de yngre vill något fler, tre av tio, ha en avveckling med politiska beslut men sex av tio accepterar dagens kärnkraft. Mattias Lantz vid Analysgruppen:

– Acceptansen för den kärnkraft vi har idag är därmed fortsatt hög. Den sjönk något efter olyckan i Fukushima 2011 men har sedan dess legat stabilt kring 70 procent. Energiöverenskommelsen och beskeden om nedläggning av fyra reaktorer tycks inte ha påverkat detta, och andelen som vill ha en förtida avveckling ligger ganska stabilt kring 20 procent. En tolkning av detta är att allmänheten tycks vara nöjd med att dagens reaktorer kan fortsätta drivas några decennier till, samtidigt som man hoppas på att Energiöverenskommelsens ambitioner om en 100 procent förnybar elförsörjning kan uppfyllas i framtiden.

Viktor Wemminger på Novus tillägger:

– Denna tolkning stöds av resultaten från en direkt fråga om att vid behov riva gamla reaktorer och ersätta dem med nya på samma plats. Fyra av tio är för detta men andelen som är emot har ökat till 37 procent.

Nästan fyra av tio svenskar oroas ibland vid tanken på kärnkraft, av dessa känner fyra av tio en djup oro. Oron rör främst effekterna av en potentiell olycka, följt av frågor kring avfallshantering och slutförvar. Frågan om slutförvaring av kärnbränsle är den fråga som flest har sett eller hört något om i media den senaste tiden. Det är dock bara en fjärdedel av de tillfrågade som har sett eller hört något alls om kärnkraft.

Förtroendet för säkerheten vid svenska kärnkraftverk är fortsatt hög, endast 12 procent anser dem vara osäkra. I en jämförelse med hur svenskar uppfattar säkerheten i andra regioner anses reaktorer i Ryssland vara minst säkra.

Carl Berglöf, kärnkraftsansvarig vid Energiföretagen Sverige:

– Det är positivt att se att stödet för svensk kärnkraft är fortsatt starkt. Opinionsundersökningen visar också ett stort förtroende för säkerheten, men även en viss oro för konsekvenserna vid en olycka samt hanteringen av kärnavfallet. Här har vi från industrins sida en uppgift att kommunicera tydligare för att lindra denna oro. Skillnaden i inställning till kärnkraften mellan kvinnor och män är också något att ta på allvar.

Se hela undersökningen på Analysgruppens hemsida: www.analys.se

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Carl Berglöf

Carl Berglöf

Expert inom kärnkraft och elnätsteknik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 96
E-post: carl.berglof@energiforetagen.se