Internationell statistik visar att fossila energikällor ökar mest – Sverige går motsatt väg

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

International Energy Agencys (IEA) årliga statistik ”Key world energy statistics” visar på en stor ökning av världens energitillförsel sedan 1970-talets början. Och de fossila energikällorna har ökat allra mest. Sveriges el- och värmeproduktion med vattenkraft, kärnkraft och fjärrvärme från biobränslen, har som jämförelse gett mycket låga utsläpp av växthusgaser. Även om förnybara energikällor börjat byggas ut mer i världen känns tvågradersmålet avlägset.

Ny energistatistik från IEA visar utvecklingen av energitillförseln i världen. Här inbegrips energi för el- och fjärrvärmeproduktion samt energi till transporter, industri, bostäder och servicesektorn.

Mellan 1973 och 2015 har världens energitillförsel mer än fördubblats till knappt 159 000 TWh (TWh = miljarder kWh) enligt IEA:s statistik. Under samma tid har andelen förnybar energi ökat med en dryg procentenhet till 13,7 procent. Kärnkraften har ökat med fyra procentenheter till 4,9 procent och fossila energikällor har minskat sin andel med dryga fem procentenheter till 81,4 procent.

Stor ökning av det fossila

Men i verkliga leveranser har den största ökningen skett bland fossila energikällor. De har ökat med över 67 500 TWh till en nivå på dryga 129 000 TWh. De förnybara energikällorna har under samma tid ökat med cirka 12 950 TWh till drygt 21 700 TWh.

Av de förnybara källorna år 2015 svarade biobränslen och avfall för 9,7 procent, vattenkraft för 2,5 procent och övriga energikällor – främst geotermisk energi, vindkraft och solenergi – för 1,5 procent.

– Det glädjande är tillväxten av förnybara energikällor, där takten ökar. Det som oroar är den fortsatt stora dominansen av fossila bränslen i världen. Det gör att tvågradersmålet för att begränsa klimatförändringarna känns avlägset. Globalt sett måste mycket mer göras för att begränsa det stora fossila inslaget, säger Energiföretagen Sveriges vd Pernilla Winnhed.

Läs Key world energy statistics här

Sverige mot strömmen – har mycket låga utsläpp

Sverige har haft en helt annan utveckling som inneburit att våra utsläpp av växthusgaser endast är 0,2 procent av världens årliga utsläpp. Satsningar på el- och värmeproduktion med mycket låga utsläpp av växthusgaser ligger bakom.

– Sveriges el- och värmeproduktion är en av de renaste i världen. Detta tack vare en tidig satsning på vattenkraft, på att kärnkraften byggdes ut för att ersätta oljan, en väl utbyggd biobränslebaserad fjärrvärme och att vindkraften nu växer mest, säger Pernilla Winnhed.

Jämfört med den internationella statistiken har de fossila energislagens andel av den totala energi­tillförseln energi­tillförseln (till el- och fjärrvärmeproduktion, transporter, industri, bostäder och servicesektorn) i Sverige sjunkit från drygt 75 till knappt 27 procent, mellan 1973 och 2016. Kärnkraften har samtidigt gått från 1 till 34 procent. Enligt Energimyndighetens statistik ökade energitillförseln från biobränslen med cirka 55 procent under 1970- och 80-talet. Vindkraften hade år 2016 vuxit till en andel på knappt 3 procent år 2016.

Biobränslena och vindkraften fortsätter att öka medan kärnkraften stängt två reaktorer sedan tidigare och påbörjat stängningen av ytterligare fyra reaktorer, så att Sverige efter år 2020 har sex reaktorer i drift.

Andelen förnybar energi i den svenska energitillförseln var drygt 39 procent i slutet av år 2016. De fossila energislagen svarade, som nämnts, för knappt 27 procent. Kärnkraftens andel var 34 procent. Totalt använde Sverige knappt 580 TWh år 2016. När det gäller svensk elproduktion specifikt så är den till 98 procent fossilfri, en internationellt sett mycket hög siffra.

Läs om den svenska energitillförseln på Energiföretagens webbplats