Avfallsmängderna minskas mest effektivt tidigt i kedjan

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Energiföretagen Sverige har svarat på remissen av utredningen om Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi, dir. 2016:3. Remissvaret tillstyrker och bejakar merparten av utredningen förslag och lyfter samtidigt fram fjärrvärmens roll i den cirkulära ekonomin. Fjärrvärme kan ta vara på energi som blir över, för att värma dem som behöver.

- Fjärrvärme är verkligen cirkulär ekonomi i praktiken, vilket vi lyfter upp i remissvaret, berättar Raziyeh Khodayari, ansvarig miljö, hållbarhet och energitillförsel på Energiföretagen.

Det svenska fjärrvärmesystemet är mycket resurseffektivt och använder mycket lite primärenergi. Fjärrvärmen använder i genomsnitt en kilowattimme primärenergi för att producera fem kilowattimmar fjärrvärme. Istället används rester från andra verksamheter, som spill från skogen, spillvärme från tillverkningsindustrin och energi ur avfall som inte återvinns på annat sätt. De svenska anläggningarna har dessutom mycket hög nyttjande- och verkningsgrad.

Återanvändning av produkter och deras livslängd i utredningens fokus

Den aktuella utredningen har valt att fokusera på styrmedel för att främja återanvändning av konsumentprodukter och styrmedel för att öka konsumentprodukters nyttjandegrad och livslängd. Det betyder att styrmedel för ökad materialåtervinning inte har prioriterats i utredningen, utan att fokus i del två av betänkandet helt har legat på styrmedel för att förebygga uppkomsten av avfall.

Energiföretagen Sverige välkomnar utredningens förslag att samhället bör fokusera på åtgärder längst upp i avfallshierarkin. Det är med dessa åtgärder man kan åstadkomma de stora klimat-, miljö- och resurseffekterna, i enlighet med samhällets mål och regeringens kort- och långsiktiga planer.

- Just nu utreds bland annat en skatt på avfallsförbränning. Vi tror dock inte den kommer att ge de effekter regeringen hoppas, nämligen att minska avfallet. Istället behövs åtgärder tidigare i avfallstrappan. Vi tycker att regeringen bör ta ett samlat grepp om vilka åtgärder som kan leda till en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering, för att möjliggöra att en ändamålsenlig långsiktig målstyrning tas fram, säger Raziyeh Khodayari.

- Utredaren föreslår en skatteväxling mellan arbete och miljöskatter som kan driva på mot cirkulär ekonomi. Där är vi gärna med och bidrar med synpunkter på hur det ska kunna ske utan att riskera energisektorns konkurrenskraft, långsiktig planering av energiproduktion och distribution och branschens leveransförmåga till samhället, fortsätter hon.

Ändra regelverket för bedömning av askor

I remissvaret skriver Energiföretagen att återvinning av restavfall bidrar till återvinning av material och ökad cirkularitet. Metaller som järn och aluminium kan tas ut från askorna och skickas tillbaka till bilindustrin och mineraler kan användas som konstruktionsmaterial. Kvalitetskrav från energiåtervinningsanläggningarna bidrar till bättre och effektivare sortering som minskar emissioner och utsläpp av gifter till luft, mark och vatten. Samtidigt minskar risken att kontaminerade material som innehåller toxiska ämnen blir nya produkter. Dock är nuvarande regelverk för bedömning av energiaskorna ett hinder för att möjliggöra att svenska energiaskor ska kunna användas i samma uträckning som görs i andra EU-länder.

Energiföretagen Sverige välkomnar därför utredarens förslag om att delegationen löpande bör se över befintlig reglering som skapats i den linjära ekonomin och som blir hinder för omställningen till den cirkulära.

- Utredaren lyfter fram att transportsektorn har en central roll för att Sverige ska kunna minska sin totala klimat- och miljöpåverkan, något som också vi pekar på. Vår svenska elproduktion är ju till största delen fossilfri.*

- Förslaget om ökad tillgänglighet till bilpooler är bra. Där är Energiföretagen gärna med och bidrar till att ta fram lösningar på hur bilpooler kan kombineras med infrastruktur för ladd- och laddhybridbilar, i dialog med andra samhällsaktörer, avslutar Raziyeh Khodayari.

*Den svenska elproduktionen är till 98 procent fossilfri.

Läs hela remissvaret.

Under Almedalsveckan arrangerar Energiföretagen Sverige ett seminarium tillsammans med Avfall Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten; Cirkulär ekonomi i praktiken.

Se filmen om cirkulär ekonomi i praktiken.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se