Fjärrsyn summerar tio års fjärrvärmeforskning

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Fjärrsyn är ett av världens största forskningsprogram för fjärrvärme och fjärrkyla. Det finansieras av fjärrvärmebranschen och Energimyndigheten. Efter tio års forskning, indelad i tre etapper, avslutas programmet vid halvårsskiftet. I mitten av juni bjöd Energiforsk, som driver programmet, in till slutkonferens.

Konferensen hade samlat gräddan av fjärrvärmeforskarna i Sverige och ett antal företrädare för fjärrvärmeföretagen. Thore Sahlin, som under många år var ordförande i Fjärrsyn, gav en exposé över fjärrvärmeforskningens utveckling. Han konstaterade att fjärrvärmeforskningen har följt de olika visionerna för fjärrvärmens utveckling och bidragit till att de uppfyllts.

Det startade med visionen om en skorsten i varje stad för att nå visionen renare luft, gick via visionen om att ställa om bränslet för att slippa importera olja, till dagens fokus på låg klimatpåverkan och hållbara städer. Teknikutveckling har funnits med hela tiden, men forskningsområdena breddades så småningom till att inkludera även marknad och omvärld. När Fjärrsyn startade 2006 var de naturliga delar i forskningsprogrammet.

- Vi behöver fortsätta att utveckla fjärrvärmen, men vad är visionen framåt? frågade Thore Sahlin publiken men fick inget tydligt svar.

Thore Sahlin ledde sedan ett rapp genomgång av en mängd Fjärrsynsprojekt, där forskarna fick presentera sina resultat och svara på frågor på sex minuter. Ett axplock, som visar på bredden i Fjärrsyn:
Livslängd och statusbedömning av fjärrvärmenät, Framtida fjärrvärmeteknik, om fjärde generationens fjärrvärme, Fjärrvärmens framtida roll i Europa, Biomassa - systemmodeller och målkonflikter, Nya lösningar för fjärrvärme i miljonprogramsområden, Energieffektivisering i bostäder, Kundernas uppfattning om förändrade prismodeller, Riskhantering för underhåll av fjärrvärmenät och Fjärrvärmeforskning i Kina.

Efter den rappa genomgången fick seminariedeltagarna även möjlighet att träffa forskarna och ställa mer ingående frågor om resultaten. Det var ett uppskattat inslag och samtalen runt borden var stundtals intensiva.

Nu sammanställs tre synteser av Fjärrsynsforskningen, som ska ge en bild av hur forskningen bidragit till fjärrvärmens utveckling. Professor Sven Werner, från Halmstad högskola, gör en syntes med fokus på fjärrvärmen och fjärrkylans roll i energiomställningen, Kerstin Sernhed, Lunds universitet, sammanfattar forskningen med fokus på fjärrvärme och fjärrkyla ur ett kundperspektiv och Kristina Lygnerud, IVL, Svenska Miljöinstitutet går igenom forskningsresultaten med fokus på fjärrvärme och fjärrkyla ur ett hållbarhetsperspektiv.

Kerstin Sernhed konstaterade att kundperspektivet inte är självklart i fjärrvärmeforskningen. Bland Fjärrsynsprojekten har cirka hälften någon form av kundperspektiv eller har studerat kundrelaterade frågor, 10 procent var riktade direkt mot kund:

-Jag har gjort en innehållsanalys och identifierat fyra områden; kundförtroende och kundrelation, nya kunder och kundgrupper, fjärrvärmens attraktivitet och kunden som del i ett system. På det sista området skulle jag vilja se mer – vad är kundens plats i det större energisystemet?

- Inom mitt syntesområde hållbarhet handlar det till exempel om inomhusklimat och kundbeteende. När man vill få ner returtemperaturer ärju kundens beteende en viktig komponent. Jag har hittills gjort en screening av alla projekt, så nu återstår analysen, berättade Kristina Lygnerud.

De tre forskarna höll med Thores Sahlin om att det behövs en framtidsbild, en vision för utvecklingen framåt.

Professor Sven Werner på Fjärrsyns slutkonferens

- Mycket av forskningen har fokus på nutiden, man blickar inte så långt framåt, sa Sven Werner och påminde också om att vi behöver titta mer på vad som händer utanför Sverige.

- I Europa händer det mycket nu och Kina utvecklar både fjärrvärmesystemen och befintlig teknik i snabb takt.

Nu avslutas alltså tio års fjärrvärmeforskning inom ramen för Fjärrsyn. Men forskningen kommer att tas vidare av Energiforsk, i nya former. Och alla intressanta resultat från Fjärrsyn finns samlade på Energiforsks webbplats, en kunskapsbank att ösa ur. Här hittar du allt om Fjärrsyn.