Välkomna besked om kvicksilver från EU-kommissionen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sverige välkomnar Kommissionens initiativ att minska mängden kvicksilver i samhället genom åtgärder i alla led. Från den 1 januari år 2018 ska nya regler för kvicksilverhantering gälla inom EU.

Den 17 maj skrevs handlingarna under som innebär att nya regler ska gälla från och med år 2018. Bland annat gäller följande:

  • Förbud mot användning, import och export av varor och produkter som innehåller en viss mängd kvicksilver.
  • Restriktioner mot användning av kvicksilver i vissa tillverkningsprocesser.
  • Högre krav på behandling och lagring av avfall med kvicksilverinnehåll.
  • Inventering av eventuella kvicksilverförgiftade områden i medlemsländerna.
  • Uppföljning av olika delar av hur de nya kvicksilverreglerna efterföljs år 2020 och 2024.

De nya reglerna handlar om minskade mängder kvicksilver i många verksamheter, inklusive sådant som till exempel tandvård och mätinstrument.

Stora utsläpp från energisektorn

Energisektorn bidrar till en förhållandevis stor del av kvicksilverutsläppen, både när det gäller produktion och distribution av energi men också från energianvändning i industrin. När det gäller energi så kommer en betydlig andel av kvicksilveremissionerna inom EU från anläggningar som förbränner kol. I takt med att kol fasas ut minskar mängden kvicksilver.

Europa svarar för 6 procent av de globala kvicksilverutsläppen orsakade av mänskliga aktiviteter. De största bidragen kommer från länder som Polen (17,2 procent), Tyskland (17 procent), Italien (13,4 procent), England (10,1 procent) och Spanien (8,9 procent). Dessa är länder som använder mycket kol. Sverige tillhör inte de länder som ligger högst när det gäller kvicksilverutsläpp.

Samtidigt importerar Europa en hel del varor som kan innehålla stora mängder kol. En del hamnar i avfall som antingen materialåtervinns, energiåtervinns eller läggs på deponier. En ökad materialåtervinning kräver utfasning av farliga ämnen. Annars kommer gifterna att åter och åter hamna I kretsloppet.   

Energiföretagen välkomnar

Glädjande har, enligt EU:s nyhetsbriefing i kvicksilverfrågan från 24 maj, en minskning med hela 74 procent för utsläpp av kvicksilver redan konstaterats mellan åren 1990 och 2013 inom EU. Nu ska alltså situationen förbättras ytterligare.

Energiföretagen Sverige välkomnar Kommissionens initiativ att minska mängden kvicksilver i samhället genom åtgärder i alla led. Energiföretagen vill stödja och uppmuntra åtgärder som minskar förekomst av kvicksilver och andra gifter i produkter. Det är mycket viktigt för att produkter och material ska kunna återanvändas och återvinnas.

Läs nyhetsbrief från EU i kvicksilverfrågan här