Energiföretagen Sverige, SABO och SKL gör gemensam sak i Bryssel

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Energiföretagen Sverige, SABO och SKL stödjer inriktningen i EU:s paket för ren energi – Clean Energy for all Europeans, kallat Vinterpaketet, som EU-kommissionen lade fram i november förra året. De tre organisationerna har dock tagit fram en gemensam skrivelse med ändringsförslag som nu skickats till nyckelpersoner i Europaparlamentet. Ändringsförslagen gäller tre artiklar i paketet: energieffektiviseringsdirektivet (EED), direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) samt förnybarhetsdirektivet (RED).

–         I Sverige ligger vi långt framme när det gäller förnybar energi, effektiva energisystem, klimatneutralitet och hantering av energifattigdom. Det är viktigt att Europa strävar mot minskade växthusgasutsläpp, ökad energieffektivitet och väl fungerande marknader utan att fungerande nationella lösningar äventyras. Vi måste kunna ta vara på de smarta och effektiva lösningar som redan finns i medlemsstater och rikta insatserna mot områden där förbättringar är nödvändiga, säger Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen Sverige.

 Europa behöver en ökad andel förnybar energi, energieffektivare byggnader, välinformerade konsumenter och prosumenter och ökad marknadsintegration. Även om det mesta är positivt i EU-kommissionens förslag till paket för ren energi, lyfter skrivelsen från Energiföretagen Sverige, SABO och SKL fram tre artiklar som organisationerna befarar kan vara kontraproduktiva när de EU-gemensamma målen ska nås. De tre artiklarna riskerar att missgynna investeringar i effektiva fjärrvärme- och fjärrkylesystem, leda till ökad energikonsumtion, ökade kostnader för konsumenter och att öka risken för energifattigdom.

I skrivelsen framför organisationerna följande gemensamma synpunkter:

  1. Krav på individuell mätning och debitering av värme bör inte göras obligatoriskt i länder där värmen är inkluderad i hyran. Detta har visat sig vara kontraproduktivt och kan leda till ökad energianvändning, ökade kostnader och införande av energifattigdom i flerbostadshus.
  2. Det finns behov av ett teknikneutralt europeiskt regelverk som behandlar förnybar energi lika, oberoende av om den produceras på plats i anslutning till en byggnad eller tillhandahålls av energibärare via fjärrvärme/fjärrkylenät eller elnät.
  3. Tredjepartsleverantörer bör inte ges rätt att få tillgång till fjärrvärme- och kylenätet för att sälja värme/kyla direkt till slutanvändare eftersom det skulle innebära en total omreglering av fjärrvärme- och fjärrkyleverksamhet och leda till ökade kostnader för slutanvändare. I stället förespråkar vi ett reglerat tillträde för tredjepartsleverantören till fjärrvärmenäten. Frågan om tredjepartstillträde har utretts ett flertal gånger i Sverige och resultatet har visat att det inte skulle vara kostnadseffektivt, utan tvärtom troligtvis leda till en kostnadsökning för slutkonsumenten på omkring 10 – 15 procent. Att dela upp fjärrvärmeaffären mellan nät och värmeproduktion skulle dessutom påverka fjärrvärmens och fjärrkylans konkurrenskraft påtagligt.

 Anders Nordstrand, vd på SABO poängterar att det är viktigt att EU enas om ett regelverk som på riktigt leder till resurseffektivitet och minskade utsläpp av växthusgaser. Varje medlemsstat har unika förutsättningar och därför är det avgörande att EU inte reglerar på detaljnivå, utan medger flexibilitet och nationell anpassning.

Just nu är det Europeiska unionens råd, där svenska regeringen är representerat, och Europaparlamentet som var för sig gör ändringsförslag i Vinterpaketet. Därefter ska de hitta en gemensam överenskommelse om hur regelverken ska utformas innan de slutligen ska införas i varje lands lagstiftning.

Läs hela skrivelsen här.