Från rekordlågt till normalt elpris – skatter och avgifter utgör en allt större andel

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen presenterar nu 2016-års statistik för elmarknaden och elanvändning. Efter att vi under 2015 haft ovanligt låga elpriser, så steg de under 2016 till mer normala nivåer. Av hushållens totala elkostnad så utgör fasta kostnader som skatter och avgifter en allt större andel och är nu uppe i 45 procent.

De låga priserna under 2015 berodde framför allt på en hög produktion i både vatten- och vindkraft, medan tillrinningen var sämre under 2016, samtidigt som bränslepriserna steg. År 2016 blev genomsnittspriset på Nord Pool 25,6 öre/kWh – en ökning på hela 30 procent från föregående år då det hamnade på 19,6 öre.

Men hur kan det skilja sig så mycket år till år, och vad påverkar egentligen elpriset i Sverige? Magnus Thorstensson, elmarknadsanalytiker hos Energiföretagen kommenterar:

- Eftersom vi har en stor andel vattenkraft i både Norge och Sverige så har nederbörden en stor påverkan på det nordiska elpriset. Kärnkraftens tillgänglighet påverkar också, liksom vindkraften i takt med att dess andel växer.Det är när dessa - billigare kraftslagen - inte räcker för att möta efterfrågan som det nordiska systemet behöver ta dyrare, fossileldade kraftverk i drift, framför allt i Danmark och Finland.

I takt med ett ökat utbyte med omkringliggande länder så påverkar också de europeiska kraftpriserna:

- Ju mer vår marknad integreras med andra, desto mer påverkas våra elpriser av till exempel Tysklands elproduktion och köldknäppar i södra Europa, men även vattentillrinningen i Spanien kan vara av betydelse. Sedan påverkar också andra parametrar, till exempel priset på EU:s utsläppsrätter – det verktyg som används för att göra det dyrare att släppa ut koldioxid.

En annan stor påverkan på det totala elpriset – alltså det pris som konsumenten betalar i slutänden – är skatter och avgifter.

-  Faktum är att skatter och avgifter idag utgör hela 45 procent av det pris som Sveriges hushåll betalar för att få elen hela vägen hem. Elnätsavgiften är ungefär 25 procent och elhandelspriset inklusive kostnad för elcertifikat är 30 procent.

För mer information, kontakta Magnus Thorstensson: 08-677 28 06

Ta del av statistiken.

Läs mer om kunden elkostnader.