Ny utvärdering: Prisdialogen ger nöjdare kunder

Prisdialogen, modellen för lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme leder till nöjdare och mer välinformerade kunder, visar en ny utvärdering. Den genomsnittliga prisökningen hos leverantörer som r medlemmar i Prisdialogen är också lägre än den genomsnittliga prisförändringen för Sveriges samtliga kommuner för 2017, skriver Prisdialogen i ett pressmeddelande.

Prisdialogen har utvärderats tidigare, dels av Energimarknadsinspektionen, dels av ett oberoende utvärderingsföretag som parterna gett uppdraget att utvärdera, båda presenterades förra året och visade på positiva resultat. För att fortsatt fullfölja ambitionerna med Prisdialogen har parterna utifrån den utvärderingen upprättat ett system för årliga uppföljningar. I utvärderingen jämförs uppfattningar hos kunder som deltagit i Prisdialogens samrådsprocess med kunder till medlemmar i Prisdialogen som inte har deltagit i samrådsprocessen och kunder till leverantörer som inte är medlemmar i Prisdialogen. Nu är årets utvärdering klar.

- Jag har varit med på hela resan och känner stor tillfredsställelse med den utveckling Prisdialogen bidragit till. Jag får ofta höra att dialogen om pris även leder vidare till en mer utvecklad dialog med kunderna, till nytta för båda parter. Därför hoppas jag att ännu fler fjärrvärmeföretag startar lokal prisdialog och söker medlemskap i år, och att fler vidgar dialogen till även omfatta småhuskunder, säger Patrik Holmström, ansvarig marknad värme och kyla, på Energiföretagen.

Patrik Holmström är en av Energiföretagens representanter i den partsgemensamma arbetsgruppen. Den andra är Lina Enskog Broman, ansvarig för kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla.

Efter fyra år med Prisdialogen visar den nya utvärderingen som gjorts att modellen leder närmare målen; att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

Utvärderingens huvudsakliga resultat:

  • Kundnöjdheten ökar kraftigt bland dem som aktivt deltar i Prisdialogen, betydligt mer än för dem som inte aktivt deltar i Prisdialogen. 
  • 80 procent av kunderna som deltagit i Prisdialogens samrådsprocess instämmer helt eller i hög grad i att de fått tydlig information och att information om prisändring kommit i god tid. Här är de betydligt nöjdare än referensgrupperna.
  • Kunderna som deltagit i Prisdialogens samrådsprocess instämmer också i högre grad att prisändringen varit rimlig och enligt förväntningarna.
  • Prisdialogens kunder upplever att deras prismodell ger incitament till energieffektivisering. (I Energimarknadsinspektionens utvärdering lyftes detta som ett område där fjärrvärmekunder gärna vill se förbättringar.)
  • Prisdialogen som genomfördes under 2016 gällde 2017 års prisändringar. Den genomsnittliga prisändringen per leverantör inom Prisdialogen var 0,4 procent i genomsnitt (0,3 procent räknat som ett genomsnitt per kommun). Det är en lägre prisändring än föregående år och kan jämföras med genomsnittet för Sveriges samtliga kommuner utifrån Nils Holgersson-undersökningen som var 0,9 %. Siffrorna är dock inte helt jämförbara.

Läs hela utvärderingsrapporten här (länk till www.prisdialogen.se).

Läs hela pressmeddelandet på Prisdialogens webbplats.

Läs mer på Prisdialogens webbplats.