Energiföretagen stöder den viktiga energiöverenskommelsen

I artikeln "Energibolag kräver stopp" i Dagens Industri (4/3) framstår det som att energibranschen vill ompröva energiöverenskommelsen som träffades i somras. Energiföretagen Sverige vill därför förtydliga att vi fortsatt stöder överenskommelsen.

Energiföretagen Sverige, som företräder stora delar av den svenska energibranschen, ställde sig positiv till energiöverenskommelsen när den kom - och det gör vi fortfarande. Den gav oss något vi efterfrågat länge: långsiktiga spelregler.

Energikommissionens betänkande, som bygger på överenskommelsens förslag, är nu ute på remiss för svar senast 19 april. Vår ambition är att bidra i detta arbete med konstruktiva förslag på hur vi bäst går till väga för att nå de uppsatta målen och samtidigt säkra energisystemets stabilitet och uthållighet.