Regeringen föregriper skatteutredning med förslag om koldioxidskatt

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Regeringen har idag aviserat kommande förändringar i beskattningen som berör energibranschen. Förslaget innehåller positiva delar om sänkta energiskatter för datorhallar. Däremot menar Energiföretagen Sverige att höjda koldioxidskatter för värme- och kraftvärmeproduktion är fel väg att gå.

Regeringen lägger fram följande förslag:

  • En utökning av nedsättningen av energiskatt på el för datorhallar. I dagsläget har datorhallar större än 0,5 MW nedsättning av skatten. Nedsättningen utökas till att omfatta alla datorhallar över 0,1 MW. Regeringen bedömer att det rör sig om 200 företag som berörs och att skattebortfallet motsvarar 750 000 kronor per år.
  • Sänkt energiskatt på el för leveranser av värme och kyla till datorhallar samt på hjälpförbrukning av el vid leverans till bland annat tillverkningsindustri. Skatten sänks till 0,5 öre/kWh. Detta utjämnar konkurrensförhållandena på värme- och kylmarknaderna så att leverans av värme/kyla respektive egenproducerad värme/kyla får samma skattesats.
  • Koldioxidskatten för kraftvärme inom EU ETS höjs från 0 till 11 procent av den generella koldioxidskattenivån. Koldioxidskatten för rena värmeanläggningar inom EU ETS höjs från 80 till 91 procent av den generella koldioxidskattenivån.
  • Möjligheten att godkännas som frivilligt skattskyldig utvidgas inom ramen för energibeskattningen av el.
  • Gränsen för möjlighet till kvartalsvis återbetalning av energiskatt på el sänks.

Ett skatte-PM med dessa förslag är nu är ute på remiss till och med den 25 april.

– Energiföretagen har länge påtalat behovet av lika behandling av levererad värme/kyla till datorhallar och av egenproducerad värme/kyla inom datorhallar och till tillverkningsindustri ur energiskattehänseende. Därför tycker vi att det är mycket positivt att regeringen nu lägger fram ett sådant förslag, säger Cecilia Kellberg, ansvarig för EU- och forskningssamordning hos Energiföretagen.

När det gäller höjningen av koldioxidskatten för ren värmeproduktion respektive återinförande av koldioxidskatten för kraftvärme så anser Energiföretagen att detta är fel väg att gå. Fjärrvärmen har redan i dag en mycket låg andel av fossilbaserad produktion. De allra flesta större anläggningar som använder fossilt har redan tagit beslut om att gå över till andra energikällor. Med införande av skatten minskas investeringsutrymmet i företagen. I dagsläget finns dessutom redan utsläppshandelssystemet som ger en styrsignal till de fossilbaserade anläggningarna. Det var också anledningen till att den föregående regeringen slopade koldioxidskatten för kraftvärme. Energikommissionen har dessutom påtalat behovet av en konkurrenskraftig fjärrvärmesektor och detta förslag går dessvärre inte i denna riktning.

Dessutom föregriper regeringen nu den redan pågående offentliga skatteutredningen som bland annat analyserar behovet av kompletterande styrmedel för el- och värmeproduktion inom EU ETS, som ska redovisas i juni. Det är mycket märkligt att regeringen struntar i att invänta den pågående utredningen som ska vara klar om 2,5 månader.