Energiföretagen anser att delar av Ei:s förslag behöver utredas vidare

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

I Energimarknadsinspektionens rapport ”Ny modell för elmarknaden” föreslås stora förändringar som innebär konsekvenser för alla aktörer på elmarknaden. En grundläggande fråga är därför om förändringarna leder till det uppsatta målet; en mer välfungerande elmarknad? Elbranschen bejakar ambitionen, men det råder olika uppfattningar bland aktörerna huruvida en elhandlarcentrisk marknadsmodell är rätt lösning.

Energiföretagen Sverige har idag lämnat in sina synpunkter på Energimarknadsinspektionens rapport "Ny modell för elmarknaden".

Det uttalade syftet med en förändrad marknadsmodell är att skapa en mer välfungerande marknad genom att göra det enklare och tryggare för kunden att agera på marknaden. Dessutom att möjliggöra en rättvis och ökad konkurrens samt en effektivare informationshantering elmarknadens aktörer emellan.

- Vi bejakar ambitionen med förslaget, men det råder olika uppfattning bland våra medlemsföretag om den föreslagna marknadsmodellen leder till en mer välfungerande elmarknad, säger Catherine Lillo, ansvarig för slutkundsmarknadsfrågor hos Energiföretagen. Oavsett grundinställning så är aktörerna ändå eniga om att det finns delar i Energimarknadsinspektionens förslag som är bristfälliga och behöver utredas vidare.

Energiföretagen anser bland annat att Ei:s konsekvensanalys är för tunn. Flera grundelement saknas, såsom en mer ingående analys av såväl större industrikunders behov, nyttor och önskemål, som konsekvenserna av ett till viss del försvagat konsumentskydd för utsatta konsumenter. Energiföretagen efterlyser därför en mer grundlig analys av kundnyttan med föreslagen modell och elmarknadshubb.

- Vi saknar också en mer djupgående analys av hur olika aktörer på elmarknaden – med hänsyn till bland annat storlek och ägarförhållande – påverkas av ökade kostnader i samband med omställning av arbetssätt, organisation och tillhörande IT-system. Dessutom menar vi att större hänsyn måste tas till dataskyddsförordningens konsekvenser vid utformningen av elmarknadshubben och hur känsliga uppgifter ska hanteras. Dessa områden måste utredas vidare innan den föreslagna modellen kan införas.

Läs Energiföretagens kommentarer till delar av förslaget nedan, eller läs hela remissvaret.

Ny lag för införande av en central elmarknadshubb:

  • Energiföretagen anser att regelverksförslaget för införandet av en elmarknadshubb saknar en analys av hur den nya dataskyddsförordningen (GDPR) kommer att påverka elmarknadshubben och hur hänsyn tas till datasäkerhetsaspekter. Dessutom saknar vi ett mer omfattande ekonomiskt ansvar för elmarknadshubben.
  • Energiföretagen stöder Ei:s förslag om samtycke från kund för att registrerade användare ska få tillgång till vissa uppgifter – med förbehållet att hanteringen ska vara enkel för kunden och inte skapa hinder på marknaden.
  • En central aspekt vid utformningen av en elmarknadshubb är att bygga ett system som kan anpassas efter omvärldsförändringar, marknadens framtida behov och teknisk innovation.

Hantering av kreditrisker mellan elnätsföretag och elhandelsföretag:

  • Frågan om hantering av elnätsföretagens kreditrisker gentemot elhandelsföretagen är av central betydelse för reformens genomförande. Därför är det av yttersta vikt att frågan om en central obligatorisk hantering av säkerheterna och att en rimlig hantering av osäkrade kreditförluster säkerställs innan reformen kan träda ikraft.
  • Det är inte acceptabelt att ett elhandelsföretag utesluts från hela elmarknaden, om betalningsförsummelse endast förekommit gentemot ett enstaka elnätsföretag. Av rättssäkerhetsskäl bör inte heller ett elhandelsföretag fråntas möjligheten att ta nya kunder mitt under en pågående betalningsprocess.

Ny marknadsmodell i form av förändrad avtalsstruktur och betalningsflöden, flyttprocess och anvisningssystem:

  • Om en elhandlarcentrisk modell införs stöder Energiföretagen i stort Ei:s förslag till avtalsstruktur och samfaktureringsmodell, vilka i grunden speglar branschens förslag.  Vi anser dock att en mer utförlig kundanalys om särbehandling av vissa kundsegment hade tillfört värdefull information för att ta reda på hur olika kundgrupper ställer sig till avtalsingåendet.
  • Energiföretagen ställer sig i huvudsak bakom Ei:s förslag om en elhandlarcentrisk flyttprocess. Vi motsätter oss dock förslaget att frånkoppling inte får ske då elnätsföretaget befarar risk för omfattande sakskada när det saknas en registrerad elanvändare i uttagspunkten.
  • Energiföretagen stöder förslaget om att kunder inte längre ska anvisas vid inflytt och att det för vissa situationer ändå bevaras ett skyddssystem. Men vi ifrågasätter om kundskyddet är tillräckligt för kunder med betalningssvårigheter och om elnätsföretagen ska ha en roll i den konkurrensutsatta verksamheten genom att utse anvisningsföretag. Istället förordar Energiföretaget en kontraheringsplikt för elhandelsföretaget kombinerat med en möjlighet att även ta ut förskottsbetalning.
 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se