Riksrevisionen rekommenderar översyn av solelstödet

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Riksrevisionen har den 30 november presenterat en granskningsrapport - ”Det samlade stödet till solel” (RiR 2017:29). Riksrevisionens övergripande slutsats är att beslutsunderlagen till stor del saknar samhällsekonomiska analyser och att stödens kostnadseffektivitet i förhållande till målet om ökad andel förnybar el inte belysts i tillräcklig omfattning.

Granskningen omfattar vilka beslutsunderlag som använts för utformningen av stöd till solel och om det samlade stödet för solel utformats på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. Riksrevisionen rekommenderar att regeringen bör analysera det samlade stödet till solel där solel jämförs med andra förnybara tekniker för att åstadkomma en kostnadseffektiv styrning mot uppsatta mål för förnybar energi. Riksrevisionen anser att de mekanismer och andra värden som utgör grunden för teknikspecifika stöd till solel bör tydliggöras. Regeringen bör också skapa bättre förutsättningar för långsiktiga och stabila spelregler för investeringar i solel genom att låta analysera och redovisa de långsiktiga statsfinansiella effekterna av det samlade solelstödet.

Riksrevisionens slutsatser ligger i linje med Energiföretagens syn om att dagens parallella stöd som riktas mot solel inte är samordnade, administrativt betungande och inte utformats på ett statsfinansiellt långsiktigt hållbart sätt.

–Det är välkommet att Riksrevisionen rekommenderar att regeringen bör se över det samlade stödet för solel utifrån samhällsekonomisk effektivitet och kostnadseffektivitet, säger Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige.  

Energiföretagen anser att det är önskvärt med både en renodling av stöden för solel och administrativa förenklingar av de befintliga stöden. Den snabba teknikutvecklingen för solceller innebär också att till exempel investeringsstödet för solceller bör avvecklas, vilket redan föreslagits av Energimyndigheten. Elcertifikatssystemet bör utgöra ett tillräckligt stöd för att främja introduktion av större solcellsanläggningar på samma sätt som övrig förnybar el som inte omfattas av andra stöd inom skattesystemet. Dagens parallella stöd undergräver teknikneutraliteten i elcertifikatssystemet, det vill säga att den mest kostnadseffektiva förnybara elproduktionen byggs ut först.

Läs Riksrevisionens granskningsrapport

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se