Ny statistik: Fortsatt mycket låga klimatutsläpp från el och fjärrvärme i Sverige

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Statistik från Naturvårdsverket fortsätter att visa på den svenska energibranschens mycket goda klimatvärden. När värdena för år 2015 nyligen summerats konstateras att Sverige totalt svarar för 0,2 procent av världens årliga utsläpp. Endast cirka en tiondel av dessa svenska utsläpp kommer från el- och fjärrvärmeproduktion.

Energiföretagen Sverige har presenterat Energiåret med 2015 års miljö- och klimatvärden från energibranschen (officiella värden från Naturvårdsverket för 2016 finns inte ännu). Här framgår att de totala svenska utsläppen var 53,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter (klimatpåverkande gaser omräknade till koldioxid). Det är nästan en halvering från de över 100 miljoner ton som gällde i början av 1970-talet.

Skillnaden förklaras främst med att oljeanvändningen minskat rejält i och med ökad användning av kärnkraft för elproduktion och mer biobränslebaserad fjärrvärme. Från år 1973 har de fossila bränslenas andel av Sveriges totala energitillförsel sjunkit från dryga 75 procent till knappa 27 procent (hela energisektorn inräknad, inklusive transporter och industrin).

0,2 promille av världens utsläpp från svensk el och fjärrvärme

Sveriges andel av världens totala klimatutsläpp är endast 0,2 procent. Och där är andelen från el- och värmeproduktion är mycket liten. Utsläppen från el- och värmeproduktion från energibranschen var 4,7 miljoner ton år 2015. Om den svenska elintensiva industrins elproduktion läggs till stiger koldioxidutsläppen så att bidragen totalt från el- och fjärrvärmeproduktion hamnar på en tiondel av Sveriges utsläpp, motsvarande 0,2 promille av världens totala utsläpp.

– Det är väldigt bra klimatvärden och utvecklingen går hela tiden också mot en ökad andel förnybar energi. Sveriges el bidrar dessutom till att reducera koldioxidutsläppen i andra länder när elen exporteras. De flesta av våra grannländer (Norge undantaget) har sämre klimatvärden för sin el, säger Folke Sjöbohm, statistikansvarig hos Energiföretagen Sverige.

Klart mer fossil el i grannländer

Några jämförande värden för el från World Energy Council visar på olika egenskaper hos Sverige jämfört med några grannländer. Medan den svenska energibranschen har ca 2 procent fossil elproduktion är motsvarande siffror i Finland 25,5 procent, Danmark drygt 49 procent, Tyskland 60 procent och Polen 89 procent.

Klimatfakta står att läsa på Energiföretagens webbplats i den årliga publikationen Energiåret. I denna presenteras dessutom övriga utsläpp från el och fjärrvärme, även de mycket låga. Här står också att läsa hur olika elproduktionstekniker och eldistributionen påverkar miljön.

Läs om energibranschens klimat- och miljöpåverkan i Energiåret här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se