Ris och ros till regeringens klimatbudget

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Energiföretagen är positiva till klimatsatsningar i industri och transport men ifrågasätter nyttan med en ökning av solcellsstöd och koldioxidskatt.

Du som är medlem i Energiföretagen Sverige hittar en genomgång av alla energi- och klimatrelaterade delar i budgetpropositionen här (inloggning krävs).

En stor satsning på klimatrelaterade åtgärder görs i årets budgetproposition. Energiföretagen anser att det är positivt. Många av de förslag som regeringen går fram med är välkomna även om redovisningen av effekten på utsläppen lyser med sin frånvaro.

Elektrifiering – en strategi för minskade utsläpp

Energiföretagen Sverige lyfter ofta fram elens och fjärrvärmens roll för klimatfrågans lösning. I ljuset av de goda förutsättningar för produktion av fossilfri el som finns i Sverige har Energiföretagen  också efterfrågat en samlad elektrifieringsstrategi. Budgetpropositionen innehåller flera satsningar på elektrifiering av transportsektorn, vilket är mycket positivt. Satsningarna på laddinfrastruktur banar väg för elfordon, som hittills haft svårt att konkurrera.

Energiföretagen ser också industriklivet som ett bra förslag som inriktar sig på att minska industrins processrelaterade utsläpp. Vi brukar framhålla att extra styrmedel utöver EU ETS är samhällsekonomiskt ineffektiva och riskerar att urvattna utsläppshandelssystemet. Men i det här fallet är det uppenbart att åtgärder för att minska utsläppen i processindustrin inte är färdigutvecklade. Dessa åtgärder blir mycket kostsamma att driva fram enbart via utsläppshandelsystemet, så ett kompletterande stöd till specifika projekt behövs.

Även sänkt energiskatt på el för värme- och kylproduktion för leveranser till industri och datahallar är ett välkommet förslag.

Viktigt att fokusera på transporter

Energiföretagen Sverige står bakom målet att utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. En så radikal omställning kräver en samlad strategi och en bred palett av åtgärder. Energiföretagen välkomnar såväl förslaget om ett Bonus-Malus system som ett system med reduktionsplikt (vilket ersätter skattenedsättningssystemet för biodrivmedel). Trots flera positiva nyheter i inom transportområdet, efterlyser Energiföretagen fortfarande en mer samlad strategi för transportsektorn som helhet.

Rensa i styrmedelsfloran

Regeringen föreslår att investeringsstödet för solceller ska utökas och även höjas för hushåll. Eftersom det redan idag finns en rad styrmedel för att främja småskalig solelproduktion finns det egentligen inga skäl till att förstärka dessa styrmedel eller införa nya. Energimyndigheten konstaterade i en rapport från 2016 att investeringsstödet skulle kunna slopas helt för villor och bostadsrättsföreningar i och med införandet av skattereduktion för mikroproduktion och möjligheten till ROT-avdrag. Energiföretagen håller med och anser att man borde rensa i styrmedelsfloran så att styrmedlen kompletterar, snarare än överlappar varandra. Med fortsatt höga stödnivåer ökar också risken för marknadskrasch när stödet slutligen tas bort. En sådan utveckling har vi sett tydliga exempel på i flera europeiska länder.

Varför återinföra ineffektiv skatt?

Energiföretagen är vidare start kritiska till förslaget att återinföra koldioxidskatten för kraftvärmeproduktion inom EU ETS och att höja den för annan värmeproduktion. Förslaget föregriper den utredning som regeringen har tillsatt för att utreda bland annat frågan om CO

På det stora hela är Energiföretagens bedömning att det finns mycket positivt på energi- och klimatområdet i årets budgetproposition, men vi saknar tydliga beräkningar av förslagens bidrag till klimatmålen.