Välkommen översyn av vattenförvaltningens organisation

Regeringen vill nu se över organisationen av vattenförvaltningen i Sverige. Översynen ska bidra till en effektiv, förankrad och ändamålsenlig förvaltning av yt- och grundvatten. Karolina Ardesjö Lundén har utsetts till särskild utredare. Energiföretagen välkomnar översynen då en väl fungerande vattenförvaltning är en förutsättning för att nå Energiöverenskommelsens vattenkraftrelaterade mål.

I kommittédirektivet står att förslag till förändringar ska syfta till att säkerställa att EU:s ramdirektiv för vatten följs. Utredaren har i uppdrag att bland annat föreslå hur vattenförvaltningsorganisationen bör utformas, föreslå hur finansiering av de åtgärder som följer av åtgärdsprogrammen säkerställs samt lämna nödvändiga författningsförslag. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2019.

Gun Åhrling-Rundström, ansvarig för vattenkraftfrågor hos Energiföretagen Sverige kommenterar:

- Det är bra att denna översyn görs. Vi vill lyfta att det är mycket viktigt att en grundlig översyn görs – inte bara av organisationen utan även av föreskrifter och vägledningar som är utgångspunkt i vattenmyndigheternas ställningstaganden. En väl fungerande vattenförvaltning är en förutsättning för att uppnå energiöverenskommelsens vattenkraftrelaterade mål.

Läs regeringens pressmeddelande.

Ta del av kommittédirektivet.