Slopade anslutningsavgifter för havsbaserad vind behöver utredas ytterligare

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen Sverige har lämnat sitt remissvar på Energimyndighetens rapport ”Slopade anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft”. I svaret lyfts att ett stöd till havsbaserad vindkraft måste baseras på utförliga konsekvensanalyser där hela energisystemet inkluderas. Dessa ryms inte i det liggande förslaget vilket gör att Energiföretagen anser att frågan behöver utredas vidare.

I Energiföretagens remissvar lyfts att havsbaserad vindkraft har goda möjligheter att bidra till elförsörjningen framöver, att tekniken utvecklas och blir mer och mer kostnadseffektiv. Samtidigt arbetar Energiföretagen och dess medlemmar utifrån en helhetssyn på energisystemet och betonar att eventuella stöd till havsbaserad vindkraft måste baseras på utförliga konsekvensanalyser där hela energisystemet inkluderas.

- Vi menar att ett stöd till havsbaserad vindkraft kan få konsekvenser för elmarknaden och energisystemet. Därför är det viktigt att frågan utreds ordentligt och att en ordentlig samhällsekonomisk analys görs, säger Per Holm, ansvarig för klimatpolitik och vindkraft hos Energiföretagen.

Som en följd av Energimyndighetens begränsade utredningstid saknas dock dessa analyser, vilket gör att Energiföretagen anser det svårt att ta ställning till annat än den principiella inriktningen i förslaget. Givet detta delar Energiföretagen Energimyndighetens bedömning om att delvis slopade anslutningskostnader genom stöd till sjökabel är att föredra framför en utflyttad anslutningspunkt till stamnätet. Så som Energimyndighetens förslag är formulerat instämmer Energiföretagen i att det är mer lämpligt att stödet finansieras genom en separat avgift.

Energiföretagen instämmer i Energimyndighetens slutsats att förslaget behöver utredas vidare.

Läs Energiföretagens remissvar i sin helhet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm

Per Holm

Senior Adviser Climate Policy
Enhet: Politics and Communications
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se