”Mer energibidrag löser inte de energi- och klimatpolitiska utmaningarna”

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Regeringen presenterade sin vårbudget den 16 april. Regeringen uttalar bland annat att satsningar på solceller, vind, bioenergi och ny teknik ökar takten för att Sverige ska nå målet om 100 procent förnybar elproduktion till 2040. Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige, kommenterar förslagen i vårbudgeten.

I vårändringsbudgeten föreslås ytterligare 170 miljoner kronor i investeringsstöd för solceller, 275 miljoner kronor i ett vidgat biogasstöd samt att ett nytt stöd för eldrivna utombordsmotorer där 45 miljoner kronor anslås.

Utökat investeringsstöd för solceller

Regeringen föreslår att sollcellsstödet tillförs ytterligare 170 miljoner kronor för 2018, för att kunna ta hand om ansökningar om stöd. Det innebär att stödet uppgår till sammantaget 1 145 miljoner kronor för 2018. Regeringen understryker också att de ökat stödet till solceller närmare 20 gånger sedan 2014.

- Vårbudgeten innebär fortsatta satsningar på nya och utökade energibidrag med liten eller marginell energi- och klimatpolitisk nytta. Satsningarna borde istället inriktas på åtgärder som möter effektutmaningen i energiförsörjningen, kommenterar Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige. 

Vidgat stöd för biogas

Metangasreduceringsstödet omfattar i dag stöd för rötning av stallgödsel. I syfte är att stärka konkurrenskraften i den svenska biogaskedjan och påskynda omställningen mot förnybara energikällor föreslås att stödet utvidgas till att omfatta även andra substrat för rötning och att stödet tillförs 275 miljoner kronor.

Nytt stöd för elutombordsmotorer

Vidare föreslår regeringen ett nytt stöd för eldrivna utombordsmotorer. Regeringen bedömer också att försäljningen av eldrivna cyklar kommer att öka. Regeringen föreslår därför att anslaget för elfordonspremien ökas med 45 miljoner kronor för 2018.

- I vårändringsbudgeten saknas också beräkningar av vilka energi- och klimatpolitiska effekter som förväntas uppnås med den närmare halva miljard i ytterligare energibidrag som nu föreslås för 2018, avslutar Erik Thornström.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se