Regeringen riskerar både klimatomställningen och tillväxten med strypta investeringsvillkor för elnätsföretagen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

PRESSMEDDELANDE - Regeringen presenterade idag ny lagstiftning som innebär en kraftig minskning av elnätsföretagens tillåtna intäkter. Den nya lagstiftningen riskerar både klimatomställningen och en fortsatt tillväxt i de regioner som idag har kapacitetsbrist i elnäten. Tvärtemot regeringens ambition att skydda kunderna riskerar det nya regelverket att långsiktigt drabba kunderna negativt.

– Kortsiktigt kan kunderna få lägre avgifter men på längre sikt riskerar kunder och samhälle att drabbas hårt av konsekvenserna av uteblivna investeringar. Vi vill inte att elnäten ska hamna i samma situation som järnvägen efter decennier av underinvesteringar, säger Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen Sverige.

Regering och riksdag har under denna mandatperiod fattat beslut om ambitiösa mål för klimatomställningen, förnybar energi, energieffektivisering, grön industri och bostadsbyggande. Alla dessa mål kräver stora investeringar i elnäten. Informationen från Baylans pressträff om nya villkor för elnätsföretagen går tvärsemot dessa målsättningar.

Den tillåtna avkastningen på cirka 3 procent som Ibrahim Baylan presenterade innebär att Sverige skulle ligga cirka 40 procent under EU-genomsnittet. Det placerar oss bland de länder som ligger lägst i EU och minskar investeringsmöjligheterna rejält.

– Elnätsföretagen måste nu prioritera hårdare kring vilka investeringar som faktiskt ska genomföras. Vi är oroade för vad detta får för konsekvenser för Sveriges konkurrenskraft och minskad klimatpåverkan på lång sikt, avslutar Pernilla Winnhed.

Slutsatserna baseras på information från den pressträff som Ibrahim Baylan höll onsdagen den 15 augusti 2018. De fullständiga detaljerna kring förslaget är inte kända förrän regeringen publicerar den nya förordningen i sin helhet. Energiföretagen Sverige kommer då analysera konsekvenserna i samverkan med medlemsföretagen.