Energiföretagen kommenterar förslag om stoppregel i elcertifikatssystemet

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energimyndigheten föreslår att en datumstoppregel införs i elcertifikatssystemet. Det betyder att inga anläggningar efter år 2030 får tilldelning av elcertifikat. Energiföretagen Sverige menar att förslaget kommer att få negativa konsekvenser för producenter av förnybar el som får elcertifikat. Nu går förslaget ut på remiss till den femte april.

- Om förslaget går igenom kommer det att få stora negativa konsekvenser för producenter av förnybar el som får elcertifikat, säger Per Holm ansvarig för klimatpolitik på Energiföretagen.

Energimyndigheten har nu redovisat uppdraget i vilket de enligt uppdragsbeskrivningen skulle; ”analysera och ge förslag på utformningen av en så kallad stoppmekanism som ska bidra till måluppfyllelsen och försägbarhet till marknadsaktörerna före och efter det nya målåret 2030.”. En stoppmekanism/regel sätter stopp för att nya anläggningar med förnybar elproduktion får tilldelning av elcertifikat.

Bakgrunden till att Energimyndigheten fick uppdraget är att utbyggnaden av förnybar el går så fort att elcertifikatssystemet kommer bli fulltecknat runt år 2020-2021. Det betyder att den förnybara elproduktionen inom elcertifikatssystemet har byggts ut nio till tio år i förväg jämfört med det nationella målet.

- Energiföretagen gör bedömningen att det behövs en stoppregel som utformas för att fortsatt stödja förnybar elproduktion i elcertifikatssystemet. Det kommer tyvärr inte Energimyndighetens förslag göra, säger Per Holm.

Myndigheten analyserade ett antal olika utformningar på stoppregel och föreslår att en datumstoppregel införs år 2030. Detta motiveras med att den utformningen är praktisk genomförbar med hänsyn till den snabba utbyggnaden av förnybar el och att det ger lägst kostnader för kunderna.

- Vi tycker att Energimyndighetens förslag brister i att balansera kund- och producentintresset och där skulle vi vilja se en annan lösning. Vi kommer nu att gå igenom förslagen mer i detalj tillsammans med våra medlemmar och redovisa våra synpunkter innan 5 april, avslutar Per Holm.

Energimyndigheten har även analyserat några andra frågor i rapporten. Myndigheten konstaterar att det sedan elcertifikatssystemet infördes 2003 inte har varit negativa elpriser någon enskild timme och därmed har någon tilldelning av elcertifikat heller inte skett vid negativa elpriser. Energimyndigheten finner heller inga skäl att begränsa möjligheterna för en ny tilldelningsperiod för elcertifikat, utifrån de förväntat låga framtida priserna på elcertifikat.

Energimyndigheten återupprepar även sitt tidigare förslag om att införa en begränsningregel som innebär att små solcellsanläggningar mindre än 68 kW inte ska tilldelas elcertifikat med tanke på de högra administrativa kostnaderna för små anläggningar i systemet.

Energiföretagen kommer nu att analysera Energimyndighetens rapport - ER 2018:25 - som är ute på remiss till den femte april.

Läs mer om elcertifikatssystemet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm

Per Holm

Senior Adviser Climate Policy
Enhet: Politics and Communications
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se