Tillståndsgivningen för slutförvaret för använt kärnbränsle klarnar

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen har yttrat sig om Svensk Kärnbränslehanterings (SKB) ansökan om slutförvar i Forsmark. Energiföretagen Sverige välkomnar bägges positiva yttrande kring säkerhetsredovisning och miljökonsekvensbeskrivning, samtidigt som meningsskiljaktigheter råder mellan myndigheterna när det gäller SKB:s förmåga att hantera riskkriterier.

Strålsäkerhetsmyndigheten meddelade idag sitt yttrande till regeringen avseende SKB:s ansökan om att uppföra och driva ett slutförvar i Forsmark. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten har SKB förmågan att kunna klara den kommande stegvisa prövningen och tillstyrker SKB:s ansökan. Därmed rekommenderar de regeringen att godkänna SKB:s ansökan.

Idag meddelade även Mark- och miljödomstolen sitt yttrande i samma ärende. Här framgår att miljökonsekvensbeskrivningen för slutförvaret uppfyller miljöbalkens krav och kan godkännas. Däremot har Mark- och miljödomstolen synpunkter på SKB:s förmåga att uppfylla det riskkriterium som satts av Strålsäkerhetsmyndigheten för slutförvar och efterfrågar mer information om kapseln. De har även synpunkter på det långsiktiga ansvaret för slutförvaret efter förslutning.

– Det är bra att både Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen yttrar sig positivt kring hela SKB:s säkerhetsredovisning och miljökonsekvensbeskrivning. Samtidigt är det lite förvånande att två myndigheter ska bedöma samma sak. De drar också olika slutsatser kring den sökandens förmåga att klara riskkriteriet, säger Carl Berglöf, kärnkraftsansvarig på Energiföretagen Sverige och fortsätter:

– Grunden finns i de två tillståndsprocessernas struktur där Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner ansökan stegvis och kan fatta sitt skarpa beslut vid ett senare tillfälle. Det finns givetvis goda förutsättningar för SKB att förtydliga hur riskkriteriet kommer att uppfyllas, enligt Carl Berglöf.

Mark- och miljödomstolen meddelar även att anläggningen för inkapsling av använt kärnbränsle, Clink, kan godkännas.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Carl Berglöf

Carl Berglöf

Expert inom kärnkraft och elnätsteknik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 96
E-post: carl.berglof@energiforetagen.se