Fem klimat- och energireformer för nästa regering

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

ALMEDALEN - Energiföretagen Sverige presenterar idag på ett seminarium i Almedalen, fem klimat- och energireformer för nästa regering att ta tag i. Reformer som kanske inte skulle vara en valvinnare i årets val, men som riskerar att bli en stor fråga redan i nästa val om inget görs.

Seminariet ”Fem klimat- och energireformer till nästa regering” rönte stort intresse under Almedalsveckan. Det inleddes med att Energiföretagen Sveriges vd, Pernilla Winnhed, presenterade de fem reformerna.

- Det är ganska osexiga reformer, som man troligen inte vinner några val på, men viktiga för en tillträdande regering att sätta igång med snarast möjligt för att vi ska kunna nå klimatmålen, sa Pernilla Winnhed.

Experternas syn på reformerna

En expertpanel med Niclas Damsgaard, Svenska kraftnät, Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv och Johanna Lakso, Naturskyddsföreningen, fick kommentera och diskutera förslagen.

Niclas Damsgaard och Maria Sunér Fleming instämde i mycket av det Pernilla Winnhed presenterade och underströk båda den oväntat snabba förändringen som sker och skett inom energisektorn.

- Det är ju en bra utveckling men den kräver också insatser, konstaterade Niclas Damsgaard, Hur möter vi till exempel att det börjar bli trångt i elnäten? Och hur förhåller vi oss till ett förändrat kraftsystem? Som utvecklingen ser ut vill Svenska kraftnät också se ett leveranssäkerhetsmål, fortsatte han.

- För några år sedan satt jag med i en utredning som tittade på utvecklingen framåt. Ingen trodde på det vi kom fram till, men nu är vi här. Det vi inte hade tänkt på var att elen som produceras faktiskt ska kunna transporteras till kunden som efterfrågar. Jag hörde senast häromdagen om Luleå, som hade en spännande etablering på gång, som de troligen måste tacka nej för att elnätet inte räcker till, berättade Maria Sunér Fleming.

- Visst är det en utmaning, men också roligt och spännande att det går så fort att ställa om till förnybart och minskade utsläpp. Vi förväntar oss att det finns el hela tiden. Men hur ska vi uppnå det? Mer flexibilitet i systemet kanske är vägen och då behövs snarare ett mål för det. Vi kan skapa lokala marknader för efterfrågeflexibilitet men jag tycker att ni kan göra det själva, sa Johanna Lakso.

- Vi måste prata om systemet på olika sätt. Efterfrågeflexibilitet kan vara bättre, men det kan även finnas en motsättning mellan målen. Det är också viktigt med ett nordiskt perspektiv. Svenska kraftnät har koll på den nationella balansen men vi måste också förhålla oss till det gemensamma systemet och hitta effektiva regionala lösningar, inflikade Niclas Damsgaard.

- Jag skulle gärna se att man tar ett större grepp kring tillståndsfrågan. Det behövs en tydlighet kring målsättningarna i miljöpolitiken i stort. Konkurrenskraftiga priser är centralt för oss. Om det blir kostsamma åtgärder för att nå målen måste vi fundera över hur vi ska förhålla oss, sa Maria Sunér Fleming.

Panelen var enig om att fjärr- och kraftvärme är viktiga delar av energisystemet – som kanske får en allt viktigare roll eftersom den är både planerbar och reglerbar. När det gällde styrmedel var de inte lika överens. Johanna Lakso försvarade skatter på förbränning. Hon menade också att frågan om subventioner inte handlar om ”något litet bidrag till solenergin”, utan att det viktiga är att sluta subventionera fossil energi, där hon lyfte flygsektorn som ett exempel.

Maria Sunér Fleming efterlyste strategier för att fasa ut styrmedel, redan när de införs:

- Skatter ska styra mot de mål som är satta och ska inte heller överlappa varandra. Ett exempel är kraftvärme inom EU:s utsläppshandelsystem. Den ska inte som nu belastas med en koldioxidskatt – det blir ju dubbel beskattning, konstaterade hon.

Politikerpanelen nästan enig om vikten av ett leveranssäkerhetsmål

Sedan var det dags för politikerpanelen att kommentera de fem klimat- och energireformerna. Den bestod av riksdagsledamöterna Johan Löfstrand (S), Maria Malmer Stenergard (M), Lorentz Tovatt (MP) samt Gunnar Caperius, teamledare för bland annat miljö, klimat och energi på Centerpartiet. De var alla positiva till att få med sig tips för den framtida klimat- och energipolitiken.

 - Jag tycker att första punkten, om ett leveranssäkerhetsmål är intressant. Vi ska använda el för att snabba på omställningen, och även andra energislag. För att värma hus ska vi ha mer fjärrvärme, mindre el, sa Johan Löfstrand (S).

Maria Malmer Stenergard och Gunnar Caperius höll med om att ett leveranssäkerhetsmål vore bra, men Lorentz Tovatt var inte lika säker:

- Energikommissionen avfärdade detta. Vi har de tre benen, konkurrenskraft, miljö och försörjningstrygghet, och det sistnämnda inkluderar leveranssäkerhet. Sedan är frågan om det är produktionen som är viktig att trygga, eller ett system med flexibilitet? Men flera av dessa punkter är centrala, inte minst fossilfrihet i transportsektorn. Där ser vi redan den revolution som börjar nu, konstaterade han.

Maria Malmer Stenegard (M), lyfte fram de trånga elnäten som en utmaning för att lyckas med klimatfrågan:

- Vi har en fantastisk industri redan nu, en av världens bästa när det gäller att minska klimatpåverkan, men vi vill ha fossilfritt. När SSAB säger att det största problemet inte är att bli fossilfri utan att få elnät draget till Oxelösund, då måste vi lösa problemet.

- Jag tycker att det är bra att reformerna är osexiga. Genom Energikommissionen har vi lyckats neutralisera och hantera de traditionella konfliktlinjerna. Detta är första året som partiledardebatten inte kommer att handla om kärnkraft. Vi har skapat förutsättningar för att vi tar oss an nästa utmaning, konstaterade Gunnar Caperius (C).

Moderatorn Anja Alemdar, Energiföretagen, summerade seminariet med att det råder stor enighet om de reformer som presenteras, men att både experterna och partierna ser lite olika vägar för att nå fram.

Energiföretagens fem förslag:

  • Sätt ett mål för leveranssäkerheten i elsystemet.
  • Förenkla och snabba på utbyggnaden av elnäten.
  • Ta fram en strategi för fjärr- och kraftvärmens roll i energisystemet.
  • Det ska vara lätt att göra rätt - renodla skatter, styrmedel och subventioner.
  • Tydligt ansvar för en sammanhållen strategi för fossilfrihet i transportsektorn.

Här kan du ladda ner Energiföretagens hela reformagenda: 5 klimat- och energireformer för nästa regering. (.pdf)

Läs också Pernilla Winnheds debattartikel på Second Opinion Energi.