Från energistatistiken 2017 – något dyrare el, anvisade avtal minskade

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Preliminär statistik från år 2017 visar på tio procent ökade elpriser i genomsnitt och en elanvändning som ändrades ytterst marginellt. Samtidigt ökade den totala energianvändningen inom Sverige. De så kallade anvisningsavtalen minskade rejält bland kunderna.

Nu finns preliminära elmarknadsdata och siffror för energi- och elanvändningen för år 2017 framme. På elmarknaden fick vi en återhämtning i den hydrologiska balansen, som var svag i slutet av 2016, och vattentillgången blev bättre. Totalt sett över året ökade ändå det genomsnittliga så kallade systempriset på den nordiska elbörsen Nord Pool från 25,6 öre till 28,3 öre/kWh.

Årets högsta uppmätta timpris var 126 öre/kWh och nåddes den 29 november klockan 17–18, medan det lägsta priset var knappt 5 öre/kWh, den 7 juni klockan 04–05.

Lägre pris än i Tyskland –
elområden med liten skillnad 

Det genomsnittliga priset på den tyska elbörsen EEX var högre än på den nordiska, och landade på 33 öre/kWh. Här noterades ett högsta pris på 158 öre/kWh och ett lägsta på minus 80 öre/kWh. Den stora tillgången på vattenkraft i Norden medför generellt sett ett lägre pris jämfört med i Tyskland.

Prisskillnaderna inom Sveriges fyra olika elområden var små. Under 2017 hade alla områdena samma pris 86 procent av tiden. Luleå och Sundsvall hade samma pris under årets alla timmar. Luleå/Sundsvall/Stockholm hade samma pris 96 procent av tiden, medan Malmö och Stockholm hade samma pris i 89 procent av timmarna. Några skillnader:

  • I genomsnitt var prisskillnaden mellan Malmö och Stockholm 0,9 öre/kWh.
  • Den genomsnittliga prisskillnaden mellan Malmö och Luleå/Sundsvall var 1,3 öre/kWh.
  • Snittprisskillnaden mellan Stockholm och Luleå/Sundsvall var 0,4 öre/kWh.

El och energi

Elanvändningen i Sverige stannade preliminärt på 140,6 TWh (Terawattimmar=miljarder kilowattimmar, kWh). Det är bara obetydligt lägre än år 2016 då 140,8 TWh noterades. Samtidigt noteras att Sveriges totala energianvändning ökade svagt från 577 TWh till 582 TWh år 2017. Den ökade energitillförseln beror främst på ökad användning av biobränslen men även högre kärnkraftsproduktion.

Fler aktiva elkunder –
färre anvisade avtal

Kunderna var mer aktiva på marknaden med att byta elhandelsföretag. Antalet byten under året ökade med 39 000 jämfört med år 2016. I genomsnitt uppgick antalet byten under året till 45 000 per månad, varav hushållskunder knappt 40 000, vilket kan jämföras med ett genomsnitt sedan star­ten på 41 000 respektive 36 000. Utöver de kunder som bytte elhandelsföretag fanns kunder som tecknade om eller omförhandlade sitt elavtal med det befintliga elhandelsföretaget.

Under 2017 fortsatte också andelen kunder med anvisnings­avtal att minska och uppgick i januari 2018 till 12,3 procent. Anvisade avtal finns för att garantera att kunden har tillgång till el vid flytt till nytt boende, även om kunden inte själv kontaktat ett elhandelsföretag. År 2001, då statistik började föras var andelen anvisade avtal 65 procent och sedan dess har siffran stadigt minskat, för att nu vara rekordlågt (se diagram nedan).

– Det här är ett resultat som energibranschen gläds åt. Vi har under lång tid arbetat för att minska andelen anvisade avtal. Bland annat tog vi fram en branschrekommendation 2014 för att förbättra informationen till Sveriges elkunder och underlätta för dem att göra ett medvetet val, säger Catherine Lillo, ansvarig slutkundsmarknad el, hos Energiföretagen Sverige.

Läs de tre första avsnitten ur Energiåret 2017 här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se