Regeringen godkänner forsknings- och utvecklingsprogram hos Svensk Kärnbränslehantering

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Regeringen har godkänt Svensk Kärnbränslehanterings (SKB) senaste program för forskning och utveckling som har remissbehandlats sedan hösten 2016. Godkännandet välkomnas av såväl SKB som av Energiföretagen Sverige. Forskningsprogrammet lägger grunden för SKB:s fortsatta utvecklingsarbete.

I regeringens beslut ställs villkor. Kommande redovisning ska omfatta forskning och utveckling avseende avveckling, nedmontering och rivning samt hantering och slutförvaring av kärnkraftens restprodukter. Regeringen efterlyser också mer öppenhet och insyn i hur arbetet bedrivs och fäster vikt vid hur kompetensförsörjningen ska säkras på sikt.

Energiföretagen: ett erkännande

– Regeringens godkännande är välkommet och är ytterligare ett erkännande för SKB:s forskning på den absoluta framkanten inom hantering av använt kärnbränsle, säger Carl Berglöf, kärnkraftsexpert hos Energiföretagen Sverige och fortsätter:

– Det är glädjande att regeringen visar sitt förtroende för SKB:s forskningsverksamhet som är ryggraden i den pågående processen att förse regeringen med fördjupat underlag om KBS-metodens (KärnBränsleSäkerhet) långsiktiga inneslutningsförmåga.

Under året väntas SKB inkomma med mer information kring kopparkapseln inför regeringens beslut om tillstånd för ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Läs SKB:s pressmeddelande här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Carl Berglöf

Carl Berglöf

Expert inom kärnkraft och elnätsteknik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 96
E-post: carl.berglof@energiforetagen.se