Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring presenterar delbetänkande

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Den 28 februari presenterade utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring, sitt delbetänkande ”Mindre aktörer i energilandskapet – genomgång av nuläget" (SOU 2018:15).

I delbetänkandet redogörs för de mindre aktörernas perspektiv i energisystemet samt Sveriges och EU:s energi- och klimatpolitik. En bild presenteras också av pågående förändringar i det så kallade energilandskapet. Utredningen redovisar även hinder som mindre aktörer möter och befintliga styrmedel för att främja mer aktivitet bland mindre aktörer. Slutligen redovisar utredningen bakgrunden till förutsättningarna för ett kvotpliktssystem för energieffektivisering i Sverige – så kallade vita certifikat. Delbetänkandet utgör grund för eventuella styrmedelsförslag som kan presenteras i utredningens slutbetänkande till hösten.

– Utredningen har ett brett uppdrag och delbetänkandet blir ett avstamp för utredningens fortsatta arbete med att ta fram mer konkreta förslag på vilka hinder som bör undanröjas för att skapa förutsättningar för mer aktivitet hos mindre aktörer. Det är bra att man i delbetänkandet konstaterar att ett kvotpliktssystem för energieffektivisering är ett avancerat styrmedel som kräver en genomtänkt design och implementering för att fungera effektivt. Att undvika överlappning med övriga styrmedel och definiera ett tydligt syfte och konkret mål för ett eventuellt kvotpliktssystem är avgörande frågor som utredningen behöver analysera vidare i det fortsatta arbetet, säger Erik Thornström, ansvarig för styrmedel och skatter vid Energiföretagen Sverige och som också sitter med som expert i utredningen.

Utredningen tillsattes i juni 2017 av regeringen som en del av genomförandet av fempartiuppgörelsen om energipolitiken. Utredningen har i uppgift att identifiera de eventuella hinder som kunder i form avhushåll, bostadsrättsföreningar och små och medelstora företag inom alla branscher, så kallade mindre aktörer, möter vid energieffektivisering och introduktion av småskalig förnybar elproduktion, inklusive energilager och laddinfrastruktur. Utredningen leds av riksdagsledamoten Lise Nordin (mp) som är utsedd till särskild utredare. Utredningen ska slutredovisas senast den 15 oktober 2018.

Utredningsbetänkandet finns att läsa här.

 

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se