Skatt på avfallsförbränning strider mot Energiöverenskommelsen

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Energiföretagen Sverige har svarat på remissen av delar av betänkandet ”Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider beskattas?” (SOU 2017:83), det som handlar om skatt på avfallsförbränning. I remissvaret avstyrker Energiföretagen förslaget, bland annat för att den inte leder till mål om mer materialåtervinning utan istället motverkar Energiöverenskommelsens skrivningar om en konkurrenskraftig fjärr- och kraftvärmesektor.

Energiföretagens medlemsföretag berörs i hög grad av förslaget om en avfallsförbrännings­skatt eftersom de flesta avfallsförbränningsanläggningarna ägs av energibolag. Energiföretagen Sverige är därför en av remissinstanserna och Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen, satt även i utredningens expertgrupp:

- Redan när utredningen presenterades lyfte vi, tillsammans med de flesta andra remissinstanserna, att förslaget om en skatt på avfallsförbränning inte bör genomföras. I direktiven till utredningen framhölls att ett syfte med skatten skulle vara att öka materialåtervinningen och utredaren har tydligt visat att en avfallsförbränningsskatt inte kommer att bidra till det, konstaterar han.

Energiföretagen avstyrker förslaget om en skatt på avfallsförbränning

I remissvaret skriver Energiföretagen att organisationen delar utredningens slutsats att en skatt på avfallsförbränning inte bör införas, eftersom det inte är ett ändamålsenligt styrmedel för att uppfylla de klimat-, energi- och avfallspolitiska målen. Skatteförslaget går inte heller i linje med den blocköverskridande energipolitiska överenskommelsens skrivningar om att ”en konkurrenskraftig fjärrvärmesektor och minskad elanvändning i uppvärmningen är förutsättningar för att klara den förnybara el- och värmeförsörjningen under kalla vinterdagar”.

- Vi och många med oss anser att en skatt på energiåtervinning och andra pålagor, exempelvis via EU:s utsläppshandelssystem EU ETS, har liten – eller ingen – effekt när det gäller att styra mot ökad materialåtervinning. Det saknas även en analys av effekterna av utformningen av en tänkt skatt, som undantar importerat avfall till förbränning, och en närmare analys av definitionen av vilka biobränslen som ska undantas från avfallsförbränningsskatten, säger Erik Thornström.

Utredningsdirektiven alltför styrande

Energiföretagen anser att en analys av lämpliga styrmedel, för att nå målsättningarna om ökad material­återvinning och fossilfrihet, behöver vara mer förutsättningslös än vad som varit fallet i direktiven till utredningen. De aktuella direktiven var alltför styrande i och med att utredningen förutsattes föreslå just en skatt på förbränning av avfall.

”En slutsats är att det är andra styrmedel högre upp i avfallshierarkin och tidigare i produkternas livscykel som måste till för att minska avfallsflödet och öka materialåtervinningen. Effekten av en avfallsförbrännings­skatt blir i praktiken fiskal och kommer huvudsakligen slå mot de berörda fjärrvärmeföretagens ekonomiska resultat. ”, skriver Energiföretagen i sitt remissvar.

Remisstiden går ut 30 november. Därefter ska remissvaren analyseras och regeringen ta ställning till om förslaget ska tas vidare. Innan en ordinarie regering är på plats är det svårt att sia om resultatet.

- Vi uppmanar därför våra medlemsföretag att närmare beskriva konsekvenserna av en avfallsförbränningsskatt för energiföretagets och hela kommunens förutsättningar, avslutar Erik Thornström.

Här kan du läsa remissvaret i sin helhet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se