Så blir Europas elproduktion koldioxidfri samtidigt som EU elektrifieras

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Eurelectric har publicerat en rapport som beskriver hur Europa kan nå klimatmålen med minsta möjliga kostnad och hur elproduktionen samtidigt kan bli koldioxidfri. Två viktiga slutsatser är att en omfattande elektrifiering av industrin och transportsektorn kommer att krävas, tillsammans med kraftig utbyggnad av förnybar el.

Rapporten, som är framtagen av elföretagens europeiska branschförening Eurelectric, innehåller sammanfattningsvis tre scenarier med olika elektrifieringsantaganden där det konstateras att en långt driven elektrifiering (60 procents genomsnittlig direkt elektrifiering i transport-, byggnads- och industrisektorn) är det mest kostnadseffektiva sättet att minska utsläppen. Det innebär en kraftigt ökad elanvändning i Europa trots omfattande energieffektivisering. 

-  För de flesta länder i Europa är en omställning till koldioxidfri elproduktion en stor utmaning. I Sverige har vi gjort den omställningen och har sedan en lång tillbaka en näst intill fossilfri elproduktionen. Sverige är därför ett föredöme och en inspiration för många länder, säger Per Holm ansvarig för klimatpolitik på Energiföretagen.

Tre elproduktionsscenarier kopplade till prognostiserad efterfrågan har också tagits fram. Alla scenarier antar koldioxidfri elproduktion till 2045. Modelleringen resulterar i att sol och vind utgör majoriteten av både den installerade kapaciteten och elproduktionen år 2045 i alla tre scenarier. Överföringskapaciteten byggs ut kraftigt men det kvarstår ett stort behov av flexibilitet som antas lösas med en kombination av efterfrågeflexibilitet och batterier - men framförallt storskalig el till gas (power-to-gas) och väteproduktion.

Läs rapporten i sin helhet.

Om Eurelectric

Eurelectric är en europeisk branschförening för elföretagen i Europa. Eurelectric bidrar till elsektorns utveckling och konkurrenskraft genom att aktivt påverka europeiska beslutsfattare. Energiföretagen Sverige är medlem i Eurelectric och representerar de svenska elföretagen. För Energiföretagen Sverige är det angeläget att vara aktiv i Eurelectrics arbete eftersom organisationen är en viktig röst för elbranschen i Europa.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm

Per Holm

Senior Adviser Climate Policy
Enhet: Politics and Communications
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se