Energiföretagen föreslår kraftigt skärpta klimatmål i sitt inspel till EU-kommissionen

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

EU ska ta fram en långsiktig strategi för minskade växthusgasutsläpp. Energiföretagen har tillsammans med sina medlemsföretag utformat synpunkter och förslag på hur EU:s strategi för att nå utsläppsmålen bör utformas och vad den bör innehålla.

I sitt svar på konsultationen betonar Energiföretagen vikten av att EU visar ledarskap i klimatfrågan och sätter mål som är i linje med EU:s åtaganden i Parisavtalet. Energiföretagen står bakom EU:s mål om utsläppsminskning till 2050, men anser även att kommissionen ska föreslå en skärpning av 2030-målet och föreslå nya målnivåer till 2040 och 2050, för både handlande och icke-handlande sektorn.

Energiföretagen lyfter fram att en allt mer koldioxidsnål elsektor kan bidra till elektrifiering av transporter och industri och etablering av ny industri så som datacenters, samt att tillvaratagande av spillvärme, rester från skog och effektiva avfallsströmmar kan bidra till mer utsläppssnål fjärrvärme. Här kan svenska energiföretag bidra med värdefull kunskap och erfarenhet och fungera som exempel på att en sådan omställning är möjlig:

- Den svenska energisektorn har gjort en kraftfull omställning och är på god väg att bli klimatneutral. Hela 98 procent av elproduktionen i Sverige är fossilfri över 90 procent av fjärrvärmeproduktionen är förnybar eller återvunnen. Energiföretagens medlemmar har höga ambitioner att bidra till våra nationella, europeiska och globala klimatmål, säger Per Holm, ansvarig för klimatpolitik hos Energiföretagen Sverige.

Den svenska energibranschens största bidrag till minskade koldioxidutsläpp är som möjliggörare för andra branscher att minska sina utsläpp genom direkt eller indirekt elektrifiering och tillvaratagande av resurser i fjärr- och kraftvärmeverksamheten som annars hade gått förlorade.

- Fjärr- och kraftvärme är en viktig pusselbit för att både minska utsläppen i byggnader och samtidigt bidra till minskad energianvändning och vi uppmanar därför kommissionen att skapa förutsättningar för utbyggnad av effektiv fossilfri fjärr- och kraftvärme, säger Per Holm.

För åtgärder på europeisk nivå lyfter Energiföretagen vikten av ett väl fungerande utsläppshandelssystem:

- EU ETS är ett kostnadseffektivt styrmedel för att minska utsläpp av växthusgaser vilket är till gagn för konkurrenskraft och samhällsekonomisk effektivitet. EU ETS fungerar väl tillsammans med energimarknaderna och bör vara det primära styrmedlet för att minska utsläppen i den handlande sektorn, avslutar Per Holm.

Sammanfattningsvis föreslår Energiföretagen följande åtgärder för att uppnå EU:s klimatmål till 2050:

  • En skärpning av den linjära reduktionsfaktorn i EU ETS till minst 2,6 procent per år för hela perioden mellan 2020–2050 för att öka utsläppsminskningstakten.
  • Effekten av marknadsstabilitetsreserven och överlappande styrmedel bör regelbundet analyseras och vid behov bör förändringar föreslås för att stärka EU ETS i syfte att ETS ska ha den styrande verkan som det är tänkt.
  • Säkerställ en väl fungerande fullt integrerad elmarknad som ger korrekta prissignaler för investeringar genom att bland annat skapa långsiktigt hållbara stabila spelregler.
  • Ta fram en europeisk elektrifieringsstrategi samt adressera effektfrågan och investeringsklimatet för elnät. Elektrifiering av transporter, industriprocesser och byggnader innebär ofta både energieffektivisering och samtidig minskning av utsläpp.
  • Skapa förutsättningar för utbyggnad av fossilfri fjärr- och kraftvärme eftersom det både innebär minskade utsläpp och möjliggör att ta tillvara på resurser som annars hade gått förlorade. 
  • Öka satsningarna på forskning, utveckling och demonstrationsprojekt inom energiområdet för att underlätta och påskynda övergången till ett fossilfritt samhälle.

Ta del av hela inspelet från Energiföretagen.

På svenska eller in English.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm

Per Holm

Senior Adviser Climate Policy
Enhet: Politics and Communications
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se