Övertolkade EU-mätkrav på stora pannor kan öka utsläppen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sverige föreslår ändring i förordningen om stora förbränningsanläggningar från EU när det gäller mätning av utsläpp från stora pannor. Dispens bör införas för mätning av stoft. Det är inte miljöriktigt att starta pannor som inte varit i drift enbart för att genomföra mätningar eftersom detta leder till utsläpp som går att undvika helt.

Det är Energiföretagen Sveriges slutsatser i remissvar till Miljö- och energidepartementet som gäller promemorian (M2018/02001/R) om ”Vissa ändringar för stora förbränningsanläggningar, avfallsförbränning och användning av organiska lösningsmedel för ett bättre genomförande av industriutsläppsdirektivet”. Energiföretagen håller med om samtliga ändringar som föreslås. Men förslagen behöver kompletteras.

– Enligt förordningen måste anläggningar som inte har kontinuerlig mätning göra en mätning varje år. En del myndigheter tolkar detta som att mätning bör ske oavsett om pannan, under det aktuella året, sätts i drift eller inte. Här måste alltså pannan startas endast för att genomföra mätningar vilket leder till utsläpp som går att undvika helt. Här behövs regelförenklingar säger Raziyeh Khodayari, ansvarig miljö- och hållbarhet hos Energiföretagen Sverige.

Anläggningen kan få dispens från mätningskravet för NOX och SO2 men i den nuvarande förordningen gäller dispensen inte för stoft. Det finns många reservpannor i Sverige som har 100 procent av sin drifttid enbart för att mäta och avrapportera till myndigheterna. Det är inte förenligt med lagstiftarens ambitioner och mål att minska utsläpp av luftföroreningar. Varje omotiverad start och stopp av pannor leder till onödiga utsläpp av luftföroreningar.

Tre aktuella förordningar

De ändringar som föreslås där syftar till att rätta till vissa brister och felaktigheter i genomförandet av industriutsläppsdirektivet. Det är ett så kallat minimidirektiv, vilket innebär att medlemsstaterna inom EU har möjlighet att införa strängare bestämmelser. I Sverige genomförs direktivet i ett antal författningar.

I det aktuella författningsärendet föreslås ändringar i tre förordningar:

  • Förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar.
  • Förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
  • Förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel.

Bristerna har uppmärksammats av Naturvårdsverket och EU-kommissionen i samband med en granskning av Sveriges genomförande av direktivet.

Industriutsläppsdirektivet är en förkortning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU från 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar).

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se