Utredning om mindre aktörer i energilandskap drar fel slutsatser

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Utredaren Lise Nordin presenterade idag, den 12 oktober, utredningen Mindre aktörer i energilandskapet – förslag med effekt, SOU 2018:76. Utredningens slutsatser om att effektfrågan är den största utmaningen framåt är lätt att instämma i, men i slutsatserna om vad som behöver göras landar utredningen snett, enligt Energiföretagen Sveriges expert i utredningen.

Regeringen tillsatte utredningen om mindre aktörer i energilandskapet sommaren 2017. Den skulle titta på hinder och ta fram lösningar för energieffektivisering, småskalig elproduktion, laddinfrastruktur och energilagring.

Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel, resurseffektivitet och energianvändning på Energiföretagen Sverige, har suttit med i utredningens expertgrupp. Han delar Lise Nordins slutsats om att effektutmaningen är den stora frågan framåt, när både transportsektorn och industrin siktar på ökad elektrifiering. Däremot är han mycket tveksam till slutsatserna, som är dåligt underbyggda. Detta har föranlett ett särskilt yttrande från honom, som biläggs utredningen.

– Utredningen har en del bra förslag om laddinfrastruktur för elfordon, energilager och mikroproduktion för förnybar el, som jag ställer mig bakom. Energiföretagen välkomnar  utredningens förslag att de nya EU-reglerna om laddinfrastruktur genomförs i nationell lagstiftning på ett sätt som stödjer behovet av en snabb utveckling av laddpunkter i anslutning till bostäder och arbetsplatser i hela bebyggelsen. Det är också bra att dagens bidrag till lagring av egenproducerad elenergi föreslås ändras, så att även företag kan söka stödet och att ändamålet för energilagret inte behöver vara kopplat till egenproducerad elenergi, säger Erik Thornström. 

– I andra delar lämnar utredningen tyvärr en del att önska. Framför allt är förslaget om kvotpliktsystem dåligt underbyggt. Utredningen visar inte att ett sådant nytt styrmedel ger ett tydligt mervärde, det saknas många detaljer kring utformningen och konsekvenserna för berörda aktörer och samhället är ofullständigt utredda.  Det bör inte tas vidare, däremot kunde det ha varit intressant att titta mer på det alternativa förslaget, om ett auktionsbaserat system, om det hade funnits tid. En så här omfattande utredning hade behövt mer tid, konstaterar Erik Thornström.

I sitt särskilda yttrande lyfter han även att förslaget om ett utökat energi-ROT-avdrag är oklart utformat, svagt motiverat och ofullständigt. Det saknar bland annat vilka åtgärder som ska vara berättigade till förhöjt avdrag.

– Utredningens förslag om att komplettera reglerna om energideklarationer med kostnadseffektiva åtgärdsförslag är inte heller tillräckligt utrett och riskerar, tvärtemot intentionerna, snarare öka risken för sämre kvalitet, öka kostnaderna och ge större olikheter i utförandet av energideklarationerna, avslutar Erik Thornström.

Läs hela Erik Thornströms särskilda yttrande (pdf).

Ta del av utredningen Mindre aktörer i energilandskapet – förslag med effekt, SOU 2018:76, på regeringens webbplats.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se