Energiföretagen efterfrågar effektiv stoppregel i elcertifikatssystemet

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

I juni 2017 beslutade den svenska riksdagen om ett nytt mål för förnybar elproduktion. Den förnybara elproduktionen ska öka med ytterligare 18 TWh till 2030 med stöd av elcertifikat och systemet är förlängt till 2045. Utbyggnaden av förnybar elproduktion har dock gått oerhört fort och elcertifikaten riskerar att bli värdelösa. En stoppregel behövs därför skyndsamt, vilket Energiföretagen har spelat in till Energimyndighetens pågående utredning inför kontrollstation 2019.

Enligt avtalet för den gemensamma svensk-norska elcertifikatmarknaden ska det med jämna mellanrum utföras så kallade kontrollstationer. Inför kontrollstation 2019 har Energimyndigheten fått i uppdrag att utreda en stoppmekanism kopplad till det nya målet 2030.

Energiföretagen välkomnade uppdraget eftersom utbyggnaden av förnybar elproduktion, särskilt vindkraft, har dock gått oerhört fort. Det innebär att utbudet på elcertifikat vida kommer att överstiga efterfrågan med sannolik priskollaps som följd. I mars skickade därför Energiföretagen ett inspel till Energimyndigheten med synpunkter. I september följde vi upp inspelet med ytterligare ett.

Sammanfattningsvis föreslår Energiföretagen:

  • Som förstahandsalternativ förordar vi en volymbaserad stoppregel där Energimyndigheten före slutgiltigt investeringsbeslut fattas ger juridiskt bindande förhandsbesked om en anläggning kommer att tilldelas elcertifikat eller ej.
  • Om volymstoppregel med förhandsbesked anses vara olämpligt förordar vi en volymbaserad stoppregel utan förhandsbesked.
  • Om en framtida stoppregel medför att det finns en tidsperiod då det finns kvotpliktig elanvändning samtidigt som det inte finns tilldelning av elcertifikat föreslår vi att kvoterna för denna tidsperiod fördelas ut på de år då det finns tilldelning av elcertifikat.
  • En stoppregel bör i möjligaste mån koordineras med Norges stoppregel eftersom vi anser att det är av största vikt att elcertifikatssystemet befinner sig i någorlunda balans efter att stoppregeln har trätt i kraft.
  • Vi anser att det behövs en stabiliseringsmekanism för elcertifikatmarknaden efter införande av en stoppregel och det bör skyndsamt tillsättas en utredning om hur en sådan mekanism ska utformas.

Läs Energiföretagens inspel till Energimyndighetens i sin helhet (.pdf).

Till Energimyndighetens sida om elcertifikatssystemet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm

Per Holm

Senior Adviser Climate Policy
Enhet: Politics and Communications
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se