Statistik från år 2016 visar att Sveriges energisystem har fortsatt låga miljö- och klimatutsläpp

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Miljö- och klimatdata från år 2016 (2017 års data är inte klara än) visar att den svenska energibranschen har låga miljö- och klimatpåverkande utsläpp till luften. De totala utsläppen av växthusgaser från el och fjärrvärme var till exempel i stort sett oförändrade jämfört med året före. Statistiken har sammanställts av Energiföretagen Sverige.

Totalt släppte Sverige ut 52,9 miljoner ton klimatpåverkande gaser, växthusgaser, omräknade till koldioxid år 2016. Det är obetydligt mindre än året före (53,7 miljoner ton). Svensk elproduktion svarade för 4 procent av dessa utsläpp, det vill säga 2,1 miljoner ton. Räknas el- och fjärrvärmeproduktion från energibranschen samman var utsläppen knappt 4,8 miljoner ton, vilket är 9 procent av Sveriges totala utsläpp.

Sverige har, med sina cirka 5,3 ton växthusgaser per capita och år, låga utsläpp i jämfö­relse med andra industriländer. Genomsnittet i OECD är cirka 9,9 ton per capita och år. De svenska utsläppen motsvarar 0,2 procent av de årliga utsläppen i världen.

Kraftig minskning sedan 1970-talet

De svenska utsläppen av växthusgaser är internationellt sett låga. I början av 1970-talet var utsläppen av växthusgaser över 100 miljoner ton per år. Minskningen till 2016 års värden förklaras främst av att el från kärnkraft och biobränslebaserad fjärrvärme har minskat användningen av fossila bränslen, främst olja.

I Energiföretagens årliga publikation Energiåret presenteras även andra utsläpp till luft, som svaveldioxid, kväveoxider, koloxid, flyktiga organiska ämnen, partiklar, ammoniak, bly och kvicksilver.

Läs Energiårets olika delpublikationer här

Läs det nypublicerade miljö- och klimatavsnittet här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se