Utpekandet av vattenkraft som riksintresse bra för energisystemet

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen välkomnar förslaget att peka ut vattenkraften som ett riksintresse och menar att en sådan åtgärd bidrar till att synliggöra vattenkraftens roll i energisystemet – en roll som blir allt mer kritisk framöver. Detta kommuniceras i remissvaret avseende Energimyndighetens samråd gällande; Riksintresse Energiproduktion: vattenkraft.

Gunilla Andrée, tf. ansvarig vattenkraft på Energiföretagen Sverige, kommenterar:

- Vattenkraften är ryggraden i det svenska elsystemet och står för omkring hälften av den årliga produktionen. Den bidrar också till att hålla elsystemet i balans och öppnar genom sin reglerförmåga för ännu mer kraft från vind och sol. Vi välkomnar därför förslaget att peka ut vattenkraften som ett riksintresse och att man i utpekandet inkluderar de områden eller delar av anläggningen som är nödvändiga för ett fortsatt stabilt elsystem.

Samtidigt poängterar Energiföretagen att ett utpekande får inte leda till att andra anläggningar betraktas som mindre viktiga sett ur ett energisystemsperspektiv. Riksintresseutpekandet måste därför breddas utanför kraftverk i klass 1, eftersom det finns flera anläggningar i andra klasser som tillsammans är lika betydande som en enskild klass 1 anläggning -  eller kan få sådan betydelse i framtiden.

Att vattenkraften spelar en central roll för elförsörjningen och måste värnas och utvecklas slås fast i Energiöverenskommelsen från 2016. Så även i propositionen ”Vattenmiljö och vattenkraft”, vilken resulterade i ny lagsstiftning som träder i kraft 1 januari 2019 – där en nationell plan för moderna miljövillkor föreslås. Dessa politiska beslut skapar förutsättningar att värna och utveckla svensk vattenkraft, samtidigt som den förses med moderna miljövillkor. I nuläget pågår en rad viktiga processer och aktiviteter hos myndigheter och inom regeringskansliet för att ta arbetet vidare.

- Den 'nationella planen för moderna miljövillkor' är ett mycket viktigt verktyg för att säkerställa att en nationell helhetssyn får genomslag när en avvägning ska göras mellan vattenmiljöskyddsintresset och elproduktionsintresset i enskilda omprövningar. Vi vill särskilt betona de slutsatser som framkommit i de myndighetsrapporter som säger att miljömålen kan uppnås med ett maximalt produktionsbortfall i vattenkraften på 1,5 TWh - motsvarande 2,3 procent*, avslutar Gunilla Andrée.

Energiföretagen är mycket positiv till samarbetet mellan bransch och myndigheten i samband med framtagandet av underlaget för utpekande av riksintresse och ser fram emot ett fortsatt samarbete kring vattenkraftens roller i energisystemet.

Läs hela remissvaret.

*Strategi för åtgärder i vattenkraften 2014:14, Energimyndigheten och Havs-och vattenmyndigheten.

Bakgrund

Energimyndigheten har ansvar att hålla uppsikt över hushållningen med mark- och vattenområden, vilket omfattar ansvar att utse riksintressen för energiproduktion och energidistribution. Energimyndigheten vill genom riksintresseutpekandet synliggöra vattenkraftens roll i energisystemet.

I rapporten ”Vattenkraftens reglerbidrag och värde för elsystemet” har Sveriges ca 2000 vattenkraftverk delats in i tre klasser där ca 250 kraftverk i Klass 1 representerar de nationellt viktiga kraftverken. Klass 1 är den högsta klassen för reglerkraftverk och representerar i huvudsak de vattenkraftverk som anses mycket viktiga för elsystemets funktion. Ungefär 13 procent av det totala antalet vattenkraftverk i Sverige har tilldelats klass 1. Tillsammans står dessa kraftverk för cirka 98 procent av reglerbidraget i Sverige. Rapportens klassificering är utgångspunkt för det förslag till riksintresseutpekande som Energimyndigheten nu samråder kring.   

Om vattenkraftens betydelse för elförsörjningen

Vattenkraften är ryggraden i det svenska elsystemet och spelar en central roll för Sveriges förnybara elförsörjning och klimatfrågan. Den står för omkring 50 % av den årliga produktionen, den är förnybar, den tillför viktiga tjänster för att hålla elsystemet i balans (balans- och reglerkraft), samt öppnar genom sin reglerförmåga - både momentant och över årstider - för ännu mer kraft från vind och sol. Betydelsen av vattenkraftens reglerförmåga ökar dessutom allt mer i takt med att delar av kärnkraften och kraftvärmen försvinner. Vattenkraften bidrar därmed till ökad stabilitet i elnäten och därmed till ökad leveranssäkerhet.

Läs vidare om vattenkraften i elsystemet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Gunilla Andrée

Gunilla Andrée

T.f Vd
Enhet: Ledning
Telefon: 08-677 26 36
E-post: gunilla.andree@energiforetagen.se