Energiföretagen accepterar ett datumstopp till 2030 i elcertifikatssystemet

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen accepterar Energimyndighetens förslag om ett datumstopp 2030 i elcertifikatssystemet trots dess negativa konsekvenser för ägare av elcertifikatsberättigad produktion. Skälet till detta är att de alternativa stoppmekanismer som Energiföretagen har analyserat ger upphov till konsekvenser, utmaningar och osäkerheter vars nackdelar överväger fördelarna. Detta skriver Energiföretagen i ett remissvar.

- Detta är en komplex fråga som rymmer många dimensioner att ta ställning till, säger Per Holm, ansvarig för klimatpolitik på Energiföretagen. Vi har haft en omfattande förankring med medlemsföretagen, noggrant övervägt och analyserat de olika alternativens för- och nackdelar och till slut landat i att acceptera Energimyndighetens förslag.  

Enligt avtalet för den gemensamma svensk-norska elcertifikatmarknaden ska det med jämna mellanrum utföras så kallade kontrollstationer. Inför kontrollstation 2019 fick Energimyndigheten i uppdrag att utreda en stoppmekanism kopplad till det nya målet 2030. Energimyndigheten redovisade uppdraget i december 2018 med remisstid till 5 april. Energimyndigheten analyserade flera olika utformningar på stoppmekanismer och förordade ett datumstopp 2030. Det betyder att nya anläggningar inte får tilldelning av elcertifikat efter 2030.

- Energimyndigheten fick uppdraget för sent. Tidsaspekten gör att en volymbaserad stoppregel inte kan utformas på ett sådant sätt att det inte får negativa konsekvenser för marknadens aktörer. Bland annat kan en volymbaserad stoppmekanism innebära en risk för omotiverad förmögenhetsöverföring från kundkollektivet till elproducenter, fortsätter Per Holm.

- Att Energiföretagen nu accepterar ett datumstopp 2030 innebär att vi frångår vårt tidigare förslag till volymbaserad stoppregel. Anledningen till det är en sammanvägd bedömning av marknadsläget, tidsperspektiv, regulatoriska utmaningar, förväntade konsekvenser och osäkerheter som olika utformningar av en volymbaserad stoppmekanism ger upphov till, säger Per Holm.

Om priserna på elcertifikat blir varaktigt låga och närmar sig administrationskostnaderna anser Energiföretagen att en tidigarelagd avveckling av elcertifikatssystemet är önskvärd.  Men redan nu efterfrågas  en tydlig plan för en eventuell avveckling med fokus på helheten och för att undvika att en delfråga i taget tas omhand. Energimyndigheten bör få i uppdrag att utreda hur och under vilka förutsättningar elcertifikatsystemet ska avslutas samt kontinuerligt bevaka utvecklingen på marknaden.

Energiföretagen anser vidare att det bör utredas hur en regel kan utformas för att tilldelning av elcertifikat inte ska ske vid negativa elpriser.

Läs Energiföretagens remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2019 för elcertifikatsystemet (ER 2018:25).

Till Energimyndighetens sida om elcertifikatssystemet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm

Per Holm

Senior Adviser Climate Policy
Enhet: Politics and Communications
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se