Nätkoncessionsutredningen inte svaret på kapacitetsbrist i elnäten

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Idag presenterades nätkoncessionsutredningen. Politiker har hänvisat till den som en lösning på kapacitetsfrågan inom elnäten. Energiföretagen Sverige hade velat se mer konkreta åtgärdsförslag som minskat tiderna för tillståndsgivning.

Utredningen som letts av Elsäkerhetsverkets gd Elisabet Falemo har gått i mål. Mot bakgrund av kommande utmaningar för Sverige och kapacitetsbristen i elnäten anser Energiföretagen Sverige att mer borde ha analyserats. Det gäller framför allt förutsättningarna för att få ned tiderna för tillståndsgivning vid byggnation av elnät.

Snabbare utveckling än väntat

– Utvecklingen har gått väldigt snabbt och kapacitetsbristen i elnäten har blivit väldigt tydlig sedan utredningen startade förra våren. Nu påminns vi nästan dagligen om trånga elnät, till exempel fallet i Malmö där Pågen inte kan bygga ut sin bageriverksamhet. Nya ledningar behövs och tillstånden behöver snabbas upp, säger Ronald Liljegren, chefsjurist hos Energiföretagen Sverige.

Energiföretagen tycker att utredningen drar flera bra slutsatser, till exempel förslaget att ta bort strängare krav utöver ellagens funktionskrav på max 24 timmars avbrott till kund. Därmed undviks onödiga investeringar som inte kunden efterfrågar.

Ytterligare förändringar för att förkorta tiderna för tillståndsgivning borde dock ha analyserats. Energiföretagen har flera gånger under senaste året påpekat att utredningen behöver mer tid och utökat uppdrag, men istället valde utredningen att smalna av uppdraget.

Konkreta åtgärdsförslag

Några av de förslag och förhållanden som Energiföretagen påtalat i särskilt yttrande angående förkortad tid för tillståndsprövning:

  • Effektivisera domstolsprocessen, genom till exempel möjlighet till förtur och begränsa antal tillfällen för yttrande.
  • Låt Energimarknadsinspektionen, Ei (koncessionsmyndigheten), även kunna hantera de uppgifter som Lantmäteriet idag utför.
  • Skapa någon form av tillåtlighetsprövning, liknande i miljöbalken, för lämpliga ledningsstråk som Svenska kraftnät i förväg kan peka ut. Resurser kan då snabbare läggas på acceptabla lösningar både ur miljösynpunkt och för elsystemet.
  • Utredningen har föreslagit ytterligare samhällsekonomiska bedömningar vid tillståndsprövning samtidigt som miljöorganisationer ska ha talerätt mot beslut. När förslagen på förändringar vägs samman minskar tiderna med endast något år i genomsnitt. Totalt sett hade vi istället behövt förändringar som kraftigt minskar tiderna.
  • Utredningen föreslår att Ei ska vidta den samhällsekonomiska bedömningen enligt ovan. Energiföretagen menar att Svenska kraftnät är den part som bäst kan hantera detta och att denna bedömning borde tas med i kommande nätutvecklingsplaner.

Mer krävs av olika slag

– Det krävs sannolikt ännu mer i tillståndsfrågan. Advokatbyrå Foyen har till exempel i en artikel föreslagit ändringar i miljöbalken, helst en helt ny lag där samhälls- och klimatnytta ges större utrymme i intresseprövningen, säger Ronald Liljegren. Mer resurser åt prövningsmyndigheter är också ett förslag som Energiföretagen stämmer in i.

För möta upp samhällets förväntningar om energiomställning och tillväxt krävs åtminstone på kort sikt mer än bara utbyggda elnät, som utredningen handlat om. En bred palett av lösningar, såsom lokal elproduktion och flexibilitetståtgärder på elanvändarsidan är sådana exempel.

Där är kraftvärmen ett aktuellt område, där nya föreslagna skatter riskerar att reducera lokal elproduktion som annars hjälper upp elbalansen. Det saknas helhetsperspektiv i hanteringen av kapacitetsfrågan som snabbt fått hög exponering och kräver högsta prioritet.

Energiföretagen leder dialog

Energiföretagen Sverige har därför tagit initiativ till en ”Samling för nätkapacitet”, där en bredd av aktörer samlas för att inventera lösningar på utmaningarna och föra frågan ett steg framåt. Målet är att i höst presentera konkreta förslag till lösningar både på kort och lång sikt, baserade på samverkan mellan de samhällsaktörer som berörs mest.

Därefter måste regeringen ta vid, till exempel genom att tillsätta en kapacitetsutredning, inklusive en effektutredning – som är en annan fråga med koppling till elens leveranssäkerhet.

Läs mer

Om nätkoncessionsutredningen på regeringens webbplats

Energiföretagens särskilda yttrande till nätkoncessionsutredningen

Artikel från advokatbyrån Foyens om påskyndande av tillståndsprocesser

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ronald Liljegren

Ronald Liljegren

Chefsjurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 070-344 56 42
E-post: ronald.liljegren@energiforetagen.se