Nya kraftvärmeskatter ger inga miljö- och klimatvinster

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Energiföretagen Sverige har svarat på regeringens remiss om nya skatter på kraftvärme. Energiföretagen instämmer i att det är angeläget att fasa ut de sista fossila bränslena men påtalar att de så kallade ”miljöskatterna” inte kommer att ge förväntad effekt. Istället kommer de, tillsammans med andra förslag som drar undan benen för kraftvärmen, leda till ökad klimatpåverkan och riskera att ytterligare anstränga elförsörjningen i våra storstäder.

Regeringen har föreslagit ökad beskattning på kraftvärme. Förslagen är ett resultat av den överenskommelse som gjorts med C och L om ”grön skatteväxling”. Det handlar om avfallsförbränningsskatt, en tredubbling av energiskatten och en åttadubbling av den koldioxidskatt för kraftvärme inom EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS). Det är de två sistnämnda höjningarna som omfattas av den aktuella remissen.

I sitt remissvar framhåller Energiföretagen att branschorganisationen och dess medlemmar arbetar hårt för att minska energisystemets påverkan på miljö och klimat. De föreslagna skatterna förväntas ge motsatt effekt:

– Det finns ambitiösa planer på att fasa ut de sista fossila produktionsanläggningarna, i linje med den färdplan för fossilbränslefri uppvärmning som vi ska presentera den 20 mars. Västerås och Linköping fasar ut redan i år, i Stockholm gäller år 2022, i Malmö 2025, och i Göteborg senast år 2030. Skatteförslagen slår hårt mot elförsörjningen i vissa städer då  elproduktionen i anläggningarna av kostnads- och styrmedelsskäl ersätts med rena värmeproduktionsanläggningar. Den elimport som då måste till riskerar att ha betydligt högre miljö- och klimatpåverkan, säger Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen Sverige. 

När el och värme görs samtidigt i kraftvärmeverk blir det dubbel nytta. Kraftvärmen ger ett viktigt bidrag framför allt vintertid till Sveriges hittills trygga och pålitliga energisystem. Produktionen är resurseffektiv eftersom man får ut mer ur det tillförda bränslet än om el och värme görs var för sig. Fjärrvärmen minskar elanvändningen för uppvärmning och minskar eleffektbehovet kalla dagar. Elen från kraftvärme är leveranssäker oavsett väder och produceras lokalt, vilket är viktigt både ur ett elförsörjningsperspektiv och ett krisberedskapsperspektiv. Kraftvärmen står idag för närmare 10 procent av elproduktionen i Sverige.

De föreslagna kraftvärmeskatterna riskerar både den pågående omställningen och försörjningstryggheten, utan önskad miljönytta. En förtida stängning av kraftvärmen av skattekostnadsskäl gör effektsituationen alltmer akut i främst de tre storstäderna. Där är det redan kapacitetsbrist i elnäten och när skatteförslagen minskar elproduktionen kommer det att hämma städernas utveckling och tillväxt. Det kan bli ett totalstopp för nyanslutningar till elnätet och ökade utsläpp, helt emot regeringens intentioner, påtalar Energiföretagen. Skatteintäkterna kommer också bli mycket mindre än vad regeringen antagit till följd av de driftoptimeringar som behöver göras, men som i stället driver kraftigt ökade kostnader hos berörda energibolag.

– Förslagen går emot både Energiöverenskommelsen, som framhåller betydelsen av en konkurrenskraftig fjärr- och kraftvärmesektor, och Miljömålsberedningens uttalande om att inte ha dubbla styrmedel för dem som omfattas av EU ETS, EU:s handel med utsläppsrätter, säger Pernilla Winnhed.

– Tillsammans med andra förslag som fördyrar fjärr- och kraftvärmen, som avfallsförbränningsskatt, slopad fri tilldelning av utsläppsrätter till biobränslebaserad kraftvärme och Energimyndighetens förslag om att inte införa en volymbaserad stoppregel för elcertifikatsystemet, utarmar regeringen kraftvärmen. Vi efterlyser nu omgående politiska initiativ för att ta fram en sammanhållen strategi för kraftvärmens framtida villkor som ger förutsägbarhet i investeringsvillkoren för branschens aktörer, så att de kan fortsätta omställningen med bibehållen leveranssäkerhet, understryker Pernilla Winnhed.  

Läs remissvaret i sin helhet.

Så fungerar kraftvärme.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se