Energiföretagen hemställer om två åtgärder gällande energiskatten på el

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen Sverige har med anledning av Corona-krisen hemställt om två åtgärder gällande energiskatten på el för att ge lättnader för näringslivet i denna situation. En tillfällig nedsättning av energiskatten på el samt att staten övertar ansvaret för fordringar gällande energiskatt på el vid obeståndssituationer i företag.

Energiföretagen Sverige har med anledning av Corona-krisen hemställt om två åtgärder gällande energiskatten på el för att ge lättnader för näringslivet i denna situation:

  • En tillfällig nedsättning av energiskatten på el till 0,5 öre per kWh under en tremånaders-period för att minska näringslivets kostnader.
  • Att staten övertar ansvaret för fordringar gällande energiskatt på el vid obeståndssituationer i företag.

En tillfällig nedsättning av energiskatten på el för näringsidkare

Energiskatten på el inklusive moms står i dag för cirka en tredjedel av elkostnaden för de näringsidkare, till exempel i den utsatta tjänstesektorn, som i dag betalar full energiskatt (44,1 öre per kilowattimme inklusive moms).

I syfte att minska den ekonomiska belastningen på dessa branscher föreslår vi en tillfällig nedsättning av energiskatten på el till 0,5 öre per kilowattimme under en tremånadersperiod. Detta motsvarar samma skattenivå som i dag gäller för tillverkningsindustri och är förenlig med EU:s energiskattedirektiv.

Genom denna åtgärd minskar risken för frånkopplingar av el för kunder med ansträngd likviditetssituation. Detta minskar också spridningseffekterna av den ansträngda likviditetssituationen i framför allt tjänsteverksamheter och mindre företag och kan underlätta för dessa att fortsatt bedriva sin verksamhet. 

De företag som lagt ner sin verksamhet och därmed inte konsumerar el kommer inte att gynnas av detta förslag, men däremot alla som upprätthåller en verksamhet. Detta gör att förslaget går i linje med regeringens ambition att stötta livskraftiga företag. 

Staten bör överta ansvaret för energiskatt på el för företag på obestånd

Elnätsföretagen är i dag skattskyldiga för energiskatten på el och betalar därmed för sina kunders räkning in energiskatten till Skatteverket. Elnätsföretagen agerar därmed som en mellanhand för statens räkning vad gäller uppbörden av energiskatt.

Med den kritiska situation som nu råder i näringslivet och där näringsidkare i allt större antal kommer på obestånd får detta stora spridningseffekter på elnätsföretagen som får ta hela kundförlusten vid en konkurs, även för obetalda energiskatter på el.

Vi anser att staten ska vara fordringsägare för obetald energiskatt på el i likhet med vad som gäller till exempel moms vid en obeståndssituation. Vi anser inte att det är rimligt att elnätsföretagen ska stå för denna risk som kan få stor likviditetspåverkan när kundförlusterna kan väntas växa kraftigt framöver som följd av den djupa lågkonjunktur som Sverige och omvärlden nu går in i. En sådan reglering bör kunna införas i lagen (1994:1776) om skatt på energi. 

Ta del av Energiföretagens hemställan.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se