Energiföretagen stödjer tidigarelagt stoppdatum i elcertifikatssystemet

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

I sitt remissvar till Infrastrukturdepartementet uttrycker Energiföretagen sitt stöd för ett tidigarelagt stoppdatum i elcertifikatsystemet till 31 december 2021. Förslaget innebär också att den så kallade kvotkurvan i elcertifikatsystemet komprimeras så att det avslutas 2035 i stället för 2045.  

- Vi anser att ett tidigarelagt stoppdatum ger minskad administration för berörda aktörer. Det innebär också samordningsfördelar för den gemensamma svensk-norska elcertifikatsmarknaden då systemet avslutas samtidigt i Sverige och Norge, kommenterar Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel Energiföretagen Sverige.

Han fortsätter: 

- Om Corona-krisens följdverkningar skulle innebära förseningar för utbyggnadsprojekt behöver det i god tid tas fram transparenta kriterier för en eventuell förskjutning av stoppdatumet. 

I remissvaret framförs också att Energimyndigheten behöver få i uppdrag att öka sin marknadsbevakning för att förbättra transparensen i elcertifikatssystemet i utfasningsskedet då en stängd marknad kommer att fungera sämre. En kontrollstation behöver genomföras i systemet i samband med att en stoppregel trätt ikraft, för att säkerställa att uppkommande problem kan hanteras i ett tidigt skede.  

En viktig fråga som Energimyndigheten behöver utreda vidare är hur den stängda elcertifikatmarknaden kommer att fungera och ta fram förslag till marknadsstabiliserande åtgärder för att bland annat säkra att elkunderna inte får betala höga elcertifikatspriser 

- Införandet av ett stoppdatum är ett viktigt steg i att fasa ut elcertifikatsystemet där vi i dag ser en snabb utbyggnad av vindkraft trots låga elcertifikatspriser. Det är också viktigt att elmarknadens grundläggande principer om en fungerande konkurrens på lika villkor inte undergrävs av andra stödformer för olika slag av förnybar elproduktion när nu en stoppregel införs i elcertifikatsystemet, säger Erik Thornström 

Enligt nuvarande elcertifikatsavtal med Norge har Sverige åtagit sig att införa en stoppregel före årsskiftet. Den föreslagna stoppregeln behöver nu förhandlas klart med Norge. Energiföretagen framför i remissvaret att det är angeläget att det sker så snabbt som möjligt för att tydliggöra vilka villkor som kommer att gälla för marknadens aktörer framgent. 

Läs Energiföretagens remissvar i sin helhet 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se