Klimatanpassa lagstiftningen för spetslastpannor

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen har skrivit en hemställan till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin om ändring i SFS 2013:252 "Förordning om stora förbränningsanläggningar", och SFS 2013:253 "Förordning om förbränning av avfall". Det handlar om kravanpassning för mätningar av miljöprestanda i pannor som används ytterst lite.

Energianläggningar har lagkrav på sig att göra årliga periodiska luftmätningar även på spetslastpannor som inte alls varit i drift, eller som varit i drift endast några få timmar det aktuella året. Kravet på mätningar har negativa konsekvenser för miljö och klimat i form av ökade utsläpp av klimatgaser och luftföroreningar.

Samtidigt ökar kostnaderna för produktion av fjärrvärme och el, som innebär att fjärrvärmens och kraftvärmens konkurrenskraft försvagas gentemot andra uppvärmningslösningar.

Klimatanpassa lagstiftningen

Energiföretagen Sverige anser att det strider mot Sveriges miljömål, de globala hållbarhetsmålen och de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken att starta en del förbränningspannor i onödan endast för miljömätningar. Den extra driften medför en miljöpåverkan som helt går att undvika.

Detta aktualiserar behovet av klimatanpassning av lagstiftningen så att mätningar av miljöprestanda för spetslastpannorna anpassas till de intentioner som finns i miljöbalken.

Regeringen bör möjliggöra att rapporteringen av eventuella kortvariga utsläpp under det aktuella året baseras på senast genomförda mätningar. Drift enbart för mätning bör inte förekomma med hänvisning till de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken och för att minimera skada på människors hälsa och miljö.

Läs hemställan här (pdf)

 

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se